Ondersteuning Gemeentelijke Inventaris

OVAM-ondersteuning bij het opstellen van de Gemeentelijke Inventaris

De aanmaak en  het actueel houden van de Gemeentelijke Inventaris is een aanzienlijke inspanning voor de gemeenten. Daarom blijft de OVAM de gemeenten verder ondersteunen.

advies op maat GIWebloket voor gemeenten

Om een vlotte digitale uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, lanceerde de OVAM in 2012 een nieuw webloket voor gemeenten. Naast het beheer van de Gemeentelijke Inventaris (GI), kan de gemeente via dit webloket ook eenvoudig dossierinformatie bij de OVAM raadplegen (zoals bodemattesten en rapporten van bodemonderzoeken). In het webloket bundelen we ook nuttige OVAM-informatie en weblinks voor uw gemeente.

De meest recente versies van de ondersteunende documenten  en instrumenten zijn steeds raadpleegbaar via dit webloket:

  • Een informaticatechnische handleiding voor het webloket;
  • De meest gestelde vragen over de opbouw en het beheer van de Gemeentelijke Inventaris en het gebruik van het webloket zijn gebundeld in richtlijnen. Belangrijke aandachtspunten en praktische tips worden ook geregeld geactualiseerd;
  • Een handig hulpmiddel om op te zoeken of een activiteit als risico-inrichting wordt beschouwd is de Risico-Inrichtingen Tool (RIT).

Via het geoloket voor OVAM bodemdossierinformatie bekomt men alvast een overzicht van alle OVAM-bodemdossiers in Vlaanderen. Meer gedetailleerde GIS-lagen kan de gemeente zelf downloaden via het webloket.

Heeft er een schadegeval plaatsgevonden of wilt u een bodemverontreiniging melden, dan kan dit tevens via een extra sectie van het webloket!

Op regelmatige tijdstippen voorziet de OVAM praktijktoelichtingen waarin we dieper ingaan op alle raadpleeg- en gebruiksmogelijkheden van het webloket.

Advies op maat voor de opbouw van de Gemeentelijke Inventaris

Naast de algemene toelichtingen en ondersteuning, adviseert de OVAM de gemeente ook persoonlijk bij de keuze tussen (of een combinatie van) de verschillende gebruiksmogelijkheden van het webloket. Via dit advies op maat wordt bijvoorbeeld ook nagegaan of bestaande Excel- of Accessbestanden kunnen worden geconverteerd naar het correcte uitwisselingsformaat.

archiefSinds 2015 worden externe expertenteams ingezet, om samen te zoeken naar de meest praktische oplossing om de gevraagde informatie via het webloket uit te wisselen. Afhankelijk van de nog nodige inspanningen en van de beschikbare bronnen voor de lokalisatie, wordt telkens nagegaan in hoeverre de inventaris effectief vervolledigd kan worden in het kader van deze adviesopdracht. Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk te werk gaat vindt u in onze portfolio voor lokale besturen.

Ondersteuning bij het beheer van de Gemeentelijke Inventaris

Een goed beheer van de Gemeentelijke Inventaris vereist steeds de nodige aanvullingen, maar de digitalisering van de informatie uit de oudere milieuvergunningen betreft een éénmalige inspanning. Met een volledige Gemeentelijke Inventaris wordt bedoeld dat alle beschikbare archiefinformatie over risicogronden is uitgewisseld via het webloket.

Breng ons zeker op de hoogte als de Gemeentelijke Inventaris volledig is uitgewisseld. Naast feedback over de technische kwaliteit, krijgt uw gemeente een duidelijk overzicht van de risicogronden die de OVAM mogelijk bijkomend via andere bronnen heeft geïnventariseerd.  De gemeente kan deze informatie steeds raadplegen en aanpassen via het webloket. De OVAM stelt deze gegevens ook ter beschikking via verschillende formaten, zodat deze 'surplus' kan worden aangevuld in het eigen datasysteem van de gemeente.

Voor de gemeenten die de inventaris van risicogronden reeds volledig hebben uitgewisseld voorziet de OVAM bijkomende ondersteuning via ambtshalve onderzoeken om probleemsituaties en twijfelgevallen volgend uit de classificatie als risicogrond vlugger uit te klaren. Wanneer de gemeente geen eenduidige uitspraak kan doen of een perceel al dan niet een risico-perceel betreft, kan via deze interventieopdracht een oplossing op maat worden geboden via het uitvoeren van een historisch onderzoek en/of (verkennend) bodemonderzoek.