Gent - Bargiekaai - gasfabriek

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Bargiekaai in Gent. De site omvat acht kadastrale percelen. U vindt deze op het detailplan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In 1853 werd een milieuvergunning toegekend aan de heer Xavier Delcroix voor het inrichten van een installatie voor de productie van lichtgas in zijn ijzergieterij. In 1866 werd de ijzergieterij omgevormd tot een katoenstoomweverij. In 1876 wordt de katoenstoomweverij een  katoenstoomspinnerij. De fabriek en de gashouder werden afgebroken in 1970.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige fabriek met installatie voor lichtgas aan de Bargiekaai in Gent'. Op 14 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). De OVAM neemt de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze. Meer uitleg vindt u via onderstaande link (woonzones).

Klik hier voor algemene info over woonzones.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Deze (beperkte) onderzoeksinspanning toont voor benzo(a)pyreen in het vaste deel van de aarde en voor arseen in het grondwater een concentratie boven de richtwaarde aan. Er wordt een uitgebreider gassiteonderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een siteonderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke bij de OVAM: Inge De Vrieze