Gent Brugse Poort en Rabot

Waar is de woonzone gelegen?

In totaal gaat het om 5 deellocaties in de wijk Rabot (103 percelen) en 11 deellocaties in de wijk Brugse Poort (37 percelen). Deze wijken liggen in het centrum van Gent. Een plan waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De betreffende percelen zijn meestal bewoond maar dragen alle de erfenis van vroegere industriële activiteiten zoals een voormalige gasfabriek, metaalbewerking, autoherstelplaatsen, droogkuisactiviteiten ,...

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 17 mei 2004 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Aan dit site-besluit werd er ook een ministerieel besluit gekoppeld. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina.
Het site-onderzoek werd voor beide wijken volledig op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Wijk 'Brugse Poort'
Op 1 juni 2007 keurde de OVAM het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 'Woonzone Brugse Poort' goed. Dit onderzoek bestond uit een analyse van stalen van de grond en het grondwater van elke locatie. De bodemsaneringsdeskundige ging na of er een historische verontreiniging afkomstig van de voormalige activiteiten in de wijk terug te vinden was.

Wijk Rabot
Op 26 juni 2008 keurde de OVAM het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 'Woonzone Rabot' goed. Ook voor deze wijk werden stalen van de grond en het grondwater van elke locatie onderzocht om na te gaan of er een historische verontreiniging afkomstig van de voormalige activiteiten in de wijk terug te vinden was.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een persoonlijke brief met de resultaten van het bodemonderzoek op hun grond.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Wijk 'Brugse Poort'
De resultaten zijn geruststellend. De conclusie van het onderzoek is dat geen enkele van de 11 locaties moet gesaneerd worden. Voor 2 locaties is het grondwater echter niet geschikt voor consumptie.

Wijk Rabot
In deellocatie 1 is het grondwater niet geschikt voor consumptie, wordt het kweken van groenten afgeraden en moeten er 3 percelen gesaneerd worden omwille van de verhoogde concentraties aan polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) in het vaste deel van de aarde. De sanering van deze percelen werd op kosten van de OVAM  uitgevoerd.  Voor de andere 4 deellocaties is er geen enkel probleem vastgesteld en is er geen sanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.