Gent - Loofblommestraat

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich ter hoogte van de Loofblommestraat in Sint-Denijs-Westrem. Op de site is momenteel een nieuwbouw- en renovatieproject lopend.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

In 2013 is er een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt. Ter hoogte van één ondergrondse stookolietank werd een verontreiniging vastgesteld met minerale olie in de grond en in het grondwater. Voor deze verontreiniging was een sanering noodzakelijk. Vervolgens heeft de school een beperkt bodemsaneringsproject laten opmaken. Hierin staat beschreven op welke wijze de bodemsaneringswerken uitgevoerd worden. De saneringswerken zijn opgestart in opdracht van de OVAM.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond vermoedelijk door een lek in één van de stookolietanks die zich ter hoogte van de leegstaande gebouwen van de school bevindt.

Deze leegstaande gebouwen worden afgebroken om er de nieuwbouw door de ‘Scholen van Morgen’ te realiseren. Bij de planning van de sanering hebben we rekening gehouden met de timing van deze bouw. Beide timings werden op elkaar afgestemd om zo extra kosten te vermijden. Met de school zelf werd overlegd of de planning haalbaar was. We brengen de school tijdens de bodemsaneringswerken ook voortdurend op de hoogte. Communicatie is immers cruciaal om alles vlot te laten verlopen.

De OVAM prefinanciert de volledige saneringswerken. De OVAM en Agion subsidiëren elk een groot deel van de kosten.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Om de bodemverontreiniging te ontgraven was er eerst een grondwaterverlaging nodig. Het opgepompte grondwater zuiverden we en loosden het op de regenwaterafvoer van de speelplaats. De erkende bodemsaneringsdeskundige nam stalen van de bodem en de wand van de ontgravingsput en stelde vast dat de verontreiniging voldoende was weggenomen. De niet verontreinigde toplaag herbruikten we voor de aanvulling van de ontgravingsput. De verontreinigde grond voerden we af naar een grondreinigingscentrum voor verwerking.

Aansluitend op de saneringswerken zijn nu de nieuwbouwwerken gestart.

In een volgende fase plaatsen we peilbuizen en bekijken we zo of er nog restverontreiniging is achtergebleven in het grondwater. 

 

school Sint-Denijs-WestremOntgraven vervuilde grond

 

school Sint-Denijs-Westrem3 verwijderen tank

 

 

 

 

 

Verwijderen tank

 

school Sint-Denijs-Westre4 aantrillen grond

 

 

 

 

aantrillen grond

 

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Kristel Declercq                             
Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO
Aannemer: Hye nv
Veiligheidscoördinatie: Abesco

Contact

Kristel Declercq
015 284 254
ambtshalve@ovam.be