Gent Malmar

Waar is de woonzone gelegen?

Het woonzoneproject 'Malmar' is gelegen aan de Nijverheidsstraat.
Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Enige tijd terug bevonden zich op de naastliggende gronden een textielfabriek en een bedrijf actief in metaalbewerking. Deze voormalige industriële activiteiten kunnen de bodemkwaliteit beïnvloed hebben, onder meer door ophoging met verontreinigd materiaal zoals puin en steenkoolresten. Het vermoeden bestond dat ook de percelen aan de Nijverheidsstraat werden opgehoogd. Op deze percelen bevinden zich momenteel woningen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 17 mei 2004 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Aan dit site-besluit werd er ook een ministerieel besluit gekoppeld. U vindt de besluitenbij de publicaties rechts van de pagina.

Zowel de bodemonderzoeken als de sanering werden volledig op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Alle eigenaars en bewoners van de betrokken percelen hebben een bodemattest ontvangen waarin de conclusie van het bodemonderzoek opgenomen is.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het bodemonderzoek heeft het vermoeden van de ophooglaag bevestigd. Ze bestaat uit puin en heeft een dikte van ongeveer 1,5 meter.

Uit veelvuldige stalen van de grond en het grondwater in de tuintjes is gebleken dat voor 3 van de 31 percelen een sanering van de grond aangewezen was. De verontreiniging bestaat uit zware metalen of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Het grondwater is niet aangetast. Tijdens de sanering van de drie percelen werd de bovenste laag grond afgegraven en vervangen door niet verontreinigde grond.

Ook op de meeste andere percelen vertoont de ophooglaag verhoogde concentraties aan de genoemde componenten. Voor deze percelen vormen de verhoogde waarden echter geen enkel nadelig effect en moet er dus niet gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kan ook de OVAM contacteren.

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 19170

Bodemsaneringsdeskundige
Tauw nv