Gent - Oude Dokken

Waar is de site gelegen?

Het projectgebied van de Oude Dokken is gelegen rond de drie oudste dokken van Gent: het Houtdok (in het noorden), het Handelsdok (centraal) en het Achterdok (in het zuiden). De zone ligt ten oosten van het historische stadscentrum en reikt vanaf de Dampoort (in het zuiden) tot aan de spoorlijn Gent-Eeklo (in het noorden). In het westen wordt het plangebied begrensd door de kleine stadsring langs Dok Noord en Dok Zuid, en in het oosten door de Koopvaardijlaan. Het totale gebied is ongeveer 414.000m² (41,4 hectare) groot. De oppervlakte van het water bedraagt 13,6 hectare.

Hoe is de verontreiniging ontstaan?

De Oude Dokken is een stadsdeel waar de restanten van industriële havenactiviteiten vandaag nog steeds zichtbaar zijn, zoals de oude havenkranen. Minder zichtbaar zijn de sporen die deze historische activiteiten in de bodem achtergelaten hebben. Creosoteerwerven voor het behandelen van hout voor de ontwikkeling van spoorwegen en stations hebben rondom het Handelsdok geleid tot een bodem- en grondwaterverontreiniging met ‘creosoot’ (een mengsel van minerale olie, PAK’s, BTEX, …).

Gent - Oude dokken - Chantierdecreosotage

Ter hoogte van het Handelsdok is de bodemverontreiniging volledig in kaart gebracht. Voor deze historische bodemverontreiniging is een bodemsanering noodzakelijk aangezien er sprake is van een potentieel humaan– en verspreidingsrisico.

Het bodemonderzoek aan het Achterdok wordt in de loop van 2017 voortgezet. Momenteel wordt deze zone nog gebruikt als werfzone, parkeerplaats, … voor de verschillende bouwwerven vlakbij.

Wat gebeurde er al voor de saneringswerken?

2006 De OVAM en sogent gaan een samenwerkingsverband aan om geplande ontwikkelingen en bodemonderzoeken op elkaar af te stemmen
2009

Ondertekening van de brownfieldconvenant “Oude Dokken Gent”

2012

Bodemverontreiniging zone Handelsdok Oost volledig in kaart gebracht

2015-2016

Samen met de aanleg van de wandelpromenade Schipperskaai wordt een eerste deel van de verontreinigde grond uitgegraven

2016

De OVAM, stad Gent, cvba Schipperskaai Development en sogent ondertekenen op 15 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst over de bodemsaneringswerken in het kader van het PPS-project “Wonen aan de Schipperskaai”

2017

Het startschot voor de bodemsanering van de zone tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan wordt gegeven

Slimme samenwerking

Stad Gent en sogent (Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) willen van de Gentse Oude Dokken een nieuw en levendig stadsdeel voor Gent maken. In 2006 gingen sogent en de OVAM een samenwerkingsverband aan om geplande ontwikkelingen en bodemonderzoeken op elkaar af te stemmen. Met de onderzoeksresultaten onder de arm lanceerden de partners een aanbesteding voor een geïntegreerde aanpak van de sanering en herontwikkeling van de site. Dergelijke geïntegreerde projecten leveren immers belangrijke tijds- en efficiëntiewinsten op en hebben een lagere ecologische voetafdruk.

Hoe pakken de OVAM, de stad Gent en de projectontwikkelaar de bodemsanering aan?

De bodemsanering wordt gekoppeld aan de herontwikkeling van deze voormalige industriële site tot een hedendaags bouwproject met woongroenzones, wijkpark en ondergrondse parking: De Nieuwe Dokken.
De geselecteerde projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development heeft de bodemsanering gekoppeld aan de herontwikkeling van de voormalige industriële site.

De saneringswerken zullen gefaseerd worden uitgevoerd en volgen het ritme van de ontwikkeling van De Nieuwe Dokken.
Begin maart 2017 starten de werken en rond de jaarwisseling 2019-2020 moeten de bouwwerken van de eerste fase afgelopen zijn.

Gent - Oude dokken - bodemsaneringsfasen

Over een afstand van 300m en tot op een diepte van 5m wordt in de zone tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan ca. 52.500 ton verontreinigde bodem ontgraven en afgevoerd naar grondreinigingscentra.

Verontreinigd grondwater wordt na zuivering geloosd in het aanpalende dok. Niet verontreinigde partijen grond worden in afwachting van hergebruik ter plaatse gestockeerd. Een grondkerende constructie en een bemaling moeten een maximale ontgraving van verontreinigde grond en de aanleg van ondergrondse infrastructuur mogelijk maken.

De OVAM en de saneringsaannemer treffen tijdens de werken alle mogelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Alle nodige maatregelen worden ook genomen om hinder voor omwonenden en nieuwe gebruikers van de site tot een minimum te beperken. Lawaai-, verkeers- en geurhinder zijn overdag echter nooit volledig uit te sluiten.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Volgende maatregelen worden genomen om hinder te beperken en de veiligheid te verzekeren:

  • arbeiders zullen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen;

  • het plaatsen van geluidsarme pompen;

  • het periodiek uitvoeren van stof- en luchtmetingen;

  • een vlaggensysteem (groen, oranje, rood) voor communicatie naar de buurtbewoners;

  • een geurkanon om de teergeur te neutraliseren;

  • permanent toezicht door de bodemsaneringsdeskundige;

  • controle op het naleven van de veiligheidsvoorschriften door de veiligheidscoördinator.

Daarnaast kunnen de omwonenden tijdens de werken ook zelf een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen: vb. het sluiten van ramen en deuren in de omgeving van de werken.

Wie is wie?

Opdrachtgever van de bodemsaneringswerken: OVAM en stad Gent

Erkend bodemsaneringsdeskundige: Esher bvba

Eigenaar van de site: sogent en stad Gent

Projectontwikkelaar: Schipperskaai Development cvba

Saneringsaannemer: DEC nv

Veiligheidscoördinator: Veto & Partners nv

Stabiliteitsdeskundige: Abicon nv

Gent - Oude Dokken
Gent - Oude dokken
Contact

Annelies Van Gucht
015 284 257
ambtshalve @ovam.be

Pers:
Jan Verheyen
Woordvoerder OVAM 
0479 89 07 46