Gent voormalige baggerstortplaats Kijfmeers

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie is gelegen aan de Kijfmeers en de Afsneedsedijkweg in Drongen. Het betreft een wijk met weekendverblijven, vlakbij de Leie.

De juiste grootte van de stortplaats werd bepaald in de studie 'metaalverontreiniging in baggergronden langs de Schelde en de Leie: geografische ligging, biobeschikbaarheid ecosysteemeffecten' van het voormalig Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (huidige INBO).

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze site werd baggerspecie gedeponeerd in de periode 1946 – 1970. Nadien werd de locatie verkaveld en bebouwd met weekendverblijven.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De 38 percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 27 januari 2011 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit en de 2 bijlagen bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden analyses op de grond en het grondwater uitgevoerd voor meerdere parameters en in boringen verspreid over de ganse stortplaats. Er werd in het grondwater geen verontreiniging vastgesteld waarvoor verder onderzoek nodig was.
In het vaste deel van de aarde werd wel verontreiniging vastgesteld, namelijk een verontreiniging met zware metalen en met PAK (polycyclische-aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn afkomstig van de baggerspecie die waargenomen werd in de bovenste meter. Dieper is de bodem niet verontreinigd. De verontreiniging werd volledig in kaart gebracht en er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd waarbij gekeken werd naar zowel de humane, de ecologische als de verspreidingsrisico's.
De risico-evaluatie besluit dat er geen sprake is van een risico voor de mens of het milieu. De betrokken percelen moeten niet gesaneerd worden. Ook gebruiksbeperkingen of gebruiksadviezen zijn niet nodig. Het conformiteitsattest van het site-onderzoek vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.