Gent Wijk Bellevue

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de Rodeleeuwstraat en de Bellevuestraat in Ledeberg en is 50 are groot.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de Rodeleeuwstraat 2 t.e.m. 18 en de Bellevuestraat 39 was tot 1963 een blauwselfabriek gevestigd. Op de locatie waar zich nu de speeltuin aan de Rodeleeuwstraat bevindt, was tot uiterlijk 1987 een scheepswerf gevestigd. Na deze uitbating werden de gebouwen afgebroken en de percelen verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 2 oktober 2012 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op de pagina. Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden verspreid over de locatie stalen van de grond en het grondwater genomen. Erwerden analyses uitgevoerd voor diverse parameters.

In veel stalen werden stenen en puin vastgesteld, gelinkt aan de voormalige ophoging van het terrein. Ter hoogte van de huidige woningen werden verhoogde concentraties van zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) vastgesteld, maar er was geen sprake van een verontreiniging waarvoor verder onderzoek noodzakelijk was.

Ook ter hoogte van het speelparkje werden verhoogde concentraties aan zware metalen en PAK vastgesteld. Voor 1 parameter, namelijk lood, was verder onderzoek noodzakelijk. Deze verontreiniging werd in kaart gebracht en bevindt zich enkel ter hoogte van de ingang van het speelparkje. Er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd waarbij gekeken werd naar humaan-toxicologische, ecologische- en verspreidingsrisico's. Er is geen sprake van enig risico. De verontreiniging wordt gelinkt aan het aanwezige puin.

Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen of u kan contact opnemen met de OVAM.