Gesaneerde scheepswerf in Bocholt wordt jachthaven

  • 22 maart 2018

In 2011 ging de laatste exploitant failliet van de scheepswerf ter hoogte van de oude kanaalarm in Bocholt. De site raakte in verval en sluikstorters vonden de weg. In en rond het dok lagen ook scheepswrakken. De waterbodem van het droogdok bleek historisch verontreinigd te zijn met zware metalen, po­ly­cy­cli­sche aro­ma­ti­sche kool­wa­ter­stoffen (paks), minerale olie en de giftige stof tributyltin (TBT).

Door het faillissement van de scheepswerf kwam de saneringsplicht terecht bij nv De Scheepvaart (nu De Vlaamse Waterweg nv), de beheerder van het terrein. Het management maakte een budget vrij voor het ruimen van de terreinen, de sloop van de gebouwen en de sanering van het terrein en de bodem van het dok.

Grondige sanering

In een eerste fase werden de scheepswrakken en grote hoeveelheden sluikstort afgevoerd. Nadien gingen de gebouwen selectief onder de sloophamer. Dat gebeurde met aangepaste technieken, want de dakbedekking bestond uit asbesthoudende golfplaten. De opslagtanks werden vakkundig verwijderd.

In het droogdok zwommen nog heel wat vissen. Een gespecialiseerde firma zette ze in het kanaal. Daarna werd het dok drooggelegd en het verontreinigde slib afgegraven en weggevoerd naar een erkend verwerker. Onder de sliblaag bleek nog een teerhoudende coating te zitten. Een verrassing, want in het dok had altijd water gestaan. Dat toont het belang aan van de ondergrond van de te ruimen zone goed op voorhand te kennen. Een freesmachine scheidde de coating van de betonlaag. Ter hoogte van de opslagtanks werd de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Al deze werken vonden plaats onder begeleiding van erkend bodemsaneringsdeskundige.

Na de nivellering van de gesaneerde gronden rond het droogdok en de herstelling van de oevers kon het dok opnieuw gevuld worden en was het klaar voor herbestemming.

Jachthaven in de steigers

Er kwamen verschillende ideeën voor de nieuwe bestemming van het droogdok en de aanliggende gronden. Na overleg tussen De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Bocholt bleek er voldoende draagvlak te zijn voor de uitbouw van een jachthaven. Ook de pleziervaartfederaties toonden interesse wegens de mogelijke aansluiting met de bestaande passantenhaven, en door de ligging dicht bij Nederland en het centrum van Bocholt. Bovendien is deze nieuwe jachthaven ideaal gesitueerd t.o.v. de andere jachthavens en vult ze dit netwerk heel goed aan.

De Vlaamse Waterweg verleende een vergunning aan de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW-Tourvaren) voor de uitbating van de jachthaven. De ontwikkeling is een meerjarenplan, waarvan de eerste fase klaar raakte in 2017.

Meer informatie over de jachthaven vindt u hier.