Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen wordt geregeld door de Verordening 1013/2006/EG. De Verordening maakt onderscheid tussen afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing en afvalstoffen bestemd voor verwijdering. De afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing worden ingedeeld in de groene en de oranje lijst. Voor alle afvalstoffen bestemd voor verwijdering en voor afvalstoffen van de oranje lijst en voor niet-genoemde afvalstoffen, is een kennisgeving noodzakelijk.

Bij de uitvoer van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest, vraagt u een kennisgevingsnummer via http://www.ovam.be/evoa-webloket.

Bij een kennisgeving voor de invoer van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest, neemt u voor het kennisgevingsdocument contact op met de bevoegde autoriteit van het land van verzending.

Afvalstoffen van de groene lijst die bestemd zijn voor nuttige toepassing, moeten vergezeld gaan van een document zoals vermeld in artikel 18 van de Verordening. De vorm en inhoud van het document staan vast. U vindt een bijlage VII document onderaan deze pagina.

Voor de invoer in de Europese Unie en de uitvoer uit de Europese Unie gelden er andere regels. In de "Handleiding voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen" vindt u meer informatie over de verschillende procedures. Er zijn  instructies opgenomen voor het correct indienen van een kennisgeving. U vindt er eveneens de uitgeschreven groene en oranje lijst.

Instructies voor het invullen van het kennisgevings- en vervoersdocument zijn opgenomen in Verordening 669/2008/EG.

Voor de uitvoer van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing naar niet-OESO-landen gelden vijf verordeningen: Verordening 1418/2007/EG, Verordening 740/2008/EG, Verordening 967/2009/EG, Verordening 837/2010/EG en Verordening 674/2012/EG. U vindt  deze verordeningen onderaan.

De Verordening 664/2011/EG duidt mengsels van afvalstoffen aan die binnen de EU beschouwd worden als groene lijst afvalstoffen.

De Verordening 135/2012/EG wijzigt bijlage IIIB van de Verordening 1013/2006 en bevat aanvullende afvalstoffen van de 'groene lijst' in afwachting van een besluit tot opneming in de desbetreffende bijlagen van het Verdrag van Bazel of het OESO-Besluit. Deze bijlage IIIB is enkel geldig binnen de EU.

- Grensoverschrijdend transport van dierlijke bijproducten
- De overbrenging van sloopschepen volgens de regionale en Europese afvalstoffenwetgeving

PAF-registratie

Op de pagina http://www.ovam.be/paf-registratie vindt u de procedure om een PAF-statuut te verkrijgen. PAF staat voor Pre Authorised Facility. Kennnisgevingen naar verwerkers met dit statuut kunnen een looptijd hebben van max. 3 jaar in plaats van max. 1 jaar. De beslissingstermijn voor de betrokken autoriteiten is max. 7 werkdagen in plaats van 30 kalenderdagen.

Handhaving

Terugzenden transporten ikv artikel 22

Publicaties

Handleiding en instructies:

Uitvoer naar niet-OESO landen:

Bijlage III:

Bijlage VII document:

Contact

inuit@ovam.be
015 284 284