Grobbendonk: Voormalige stortplaats Dammersberg

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 9 percelen en is gelegen tussen de straten Secretarisdreef, Cogelsdreef en Dammersberg in Bouwel (Grobbendonk).

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van eind jaren '50 tot in de jaren '70 van vorige eeuw werd de locatie gebruikt als stortplaats voor huishoudelijk en mogelijk ook industrieel afval. Nadien werd het terrein verkaveld.

Hoe wordt deze woonzone aangepakt?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 22 juli 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het besluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd uitgevoerd op initiatief en op kosten van de gemeente Grobbendonk en met ondersteuning van de OVAM.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het onderzoek werd in meerdere boringen stortmateriaal vastgesteld, voornamelijk puinafval, plastiek, textiel, glas, beton en dit tot op 2,5 m onder het maaiveld. Er werd in deze boringen een verontreiniging met zware metalen en PAK vastgesteld die gelinkt wordt aan het stortmateriaal. In het grondwater werd slechts op 1 plaats de bodemsaneringsnorm beperkt overschreden voor zink.

De uitgebreide risico-evaluatie besluit dat er geen sprake is van een risico voor de mens of het milieu. De betrokken percelen moeten niet gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM of met de gemeente Grobbendonk.

 

 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 15916

Gemeente Grobbendonk
014 507 892
Yasmina.Heylen@Grobbendonk.be

Bodemsaneringsdeskundige
GCM-A