Grondverzet - Belangrijkste bepalingen - Regelgeving

Vlarebo (link)

Schema technisch verslag (link)

De belangrijkste bepalingen van de grondverzetsregeling zijn:

 • Voor de uitvoering van de meeste grondwerken is een bodemonderzoek (technisch verslag) verplicht en wordt de kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven bodem bepaald. Dit technisch verslag moet door een erkend deskundige worden opgemaakt.
 • De gebruiksmogelijkheden van de uitgegraven bodem zijn vastgelegd in de VLAREBO. Op basis van de resultaten van het technisch verslag bepaalt de deskundige de kwaliteit van de uit te graven bodem. Zo kan de aannemer die de grond uitgraaft nagaan waar en hoe hij de uitgegraven bodem kan gebruiken.
 • De aannemer die de bodem uitgraaft/afvoert moet de traceerbaarheidsprocedure van een bodembeheerorganisatie volgen. De traceerbaarheidsprocedure maakt dat er altijd een verband kan gelegd worden tussen de plaats van uitgraving en de plaats van gebruik van de uitgegraven bodem.
 • In de traceerbaarheidsprocedure zijn de verantwoordelijkheden van verschillende partijen (bouwheer, aannemer, vervoerder, gebruiker) vastgelegd. Nadat de uitgegraven bodem is gebruikt moet de eindgebruiker een kopie van het bodembeheerrapport krijgen. Het bodembeheerrapport attesteert de correcte levering van de uitgegraven bodem op de plaats van gebruik.

Moet u een technisch verslag voor de uitgegraven bodem opstellen? Dan moet u ook de traceerbaarheidsprocedure van de VLAREBO volgen. U maakt het technisch verslag over aan de erkende bodembeheerorganisatie over. De erkende bodembeheerorganisatie stelt dan de nodige documenten ter beschikking zodat u de grondwerken kunt opstarten. Na uitvoering van de grondwerken levert de bodembeheerorganisatie het bodembeheerrapport aan de aannemer af.

Als een technisch verslag en bodembeheerrapport nodig is, volgt u volgende stappen:

 • Contacteer architect, aannemer, erkende bodemsaneringsdeskundige, erkende bodembeheerorganisatie voor concrete informatie.
 • Laat een technisch verslag opstellen door de bodemsaneringsdeskundige.
 • Stuur eventuele bouwplannen bij in functie van de gerapporteerde bodemkwaliteit. Het kan voordeliger zijn licht verontreinigde bodem terug op hetzelfde terrein te gebruiken.
 • Stuur het technisch verslag op naar een erkende bodembeheerorganisatie. Deze instantie spreekt zich uit over de volledigheid van het technisch verslag.
 • Stel het bestek op uitgaande van de gegevens uit het technisch verslag. Informatie over de bodemkwaliteit laat de aannemer toe de prijs exacter te bepalen.
 • Zoek in samenspraak met de architect en de aannemer een plaats van bestemming voor de uitgegraven bodem.
 • Bezorg administratieve en andere noodzakelijke gegevens aan de erkende bodembeheerorganisatie (erkende tussentijdse opslagplaats of erkende grondreinigingscentrum): naam en adres van de aannemer en de vervoerder, definitief afgravingsplan, plaats bestemming uitgegraven bodem.
 • Op basis van de vorige gegevens levert de bodemheerorganisatie een grondverzettoelating af.
 • Laat de werken uitvoeren en laat de uitgegraven bodem afvoeren aan de hand van vrachtbrieven.
 • Na uitvoering van de werken vraagt de aannemer een bodemheerrapport aan.

Niet alleen erkende bodembeheerorganisaties, maar ook erkende tussentijdse opslagplaatsen en erkende centra voor grondreiniging kunnen bodembeheerrapporten afleveren. Deze laatsten leveren echter enkel een bodembeheerrapport af voor de uitgegraven bodem die ze zelf verhandelen.

Het is niet verplicht om vooraf een technisch verslag op te stellen. U kunt de uitgegraven bodem eerst afvoeren naar een tussentijdse opslagplaats of naar een grondreinigingscentrum. De uitbater van de tussentijdse opslagplaats of het centrum voor grondreiniging neemt dan de verplichting tot opmaak van het technisch verslag van u over en zorgt voor de verdere opvolging van de traceerbaarheidsprocedure. Het is in dit geval wel belangrijk dat u het transport van de uitgegraven bodem naar de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum meldt aan een erkende bodembeheerorganisatie.