Grondverzet - Herziening grondverzetsregeling - Tijdelijke pagina

De grondverzetsregeling is herzien en naast uitgegraven bodem zullen ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonitietslib volgens de regeling worden opgevolgd.
Het gewijzigde VLAREBO is op de Ministerraad van 21 september 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Je kan het document: Wijziging VLAREBO Grondverzetsregeling hier downloaden.
Het kader van de regeling kwam tot stand na overleg met de diverse voorgenoemde actoren en het voorziet in een globale wetgeving voor het gebruik van alle bodemmaterialen. 

De door de Vlaamse Regering goedgekeurde regeling zal in voege treden op 1 april 2019.
De algemene principes van de grondverzetsregeling blijven dezelfde en de VLAREBO zorgt voor een gebruikskader en traceerbaarheidsprocedure.

Door de wijziging moeten de bestaande standaardprocedures en de codes van goede praktijk herzien worden.
De aangepaste standaardprocedures en codes van goede praktijk worden door de OVAM voorbereid.
Vooraleer de OVAM de definitieve versies opmaakt en ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse minister voor Leefmilieu houdt de OVAM eerst een consultatieronde over deze documenten.
Hieronder vindt u een ontwerpversie van de verschillende standaardprocedures en codes.
Deze documenten zullen nog aangepast worden in functie van de opmerkingen tijdens de consultatieronde. 

Na goedkeuring door de Vlaamse minister zullen de definitieve, goedgekeurde documenten deze ontwerpversies vervangen.

Ontwerpen: Standaardprocedures en codes van goede praktijk

Code goede praktijk - Afbakenen kadastrale werkzone

Code goede praktijk - Afbakenen zone gebruik ter plaatse

Code goede praktijk - Afwijking uitloging bouwkundig bodemgebruik

Code goede praktijk - Gebruik binnen kadastrale werkzone

Code goede praktijk - Gebruik binnen zone gebruik ter plaatse

Code goede praktijk - Nieuwe toepassing bouwkundig bodemgebruik

Code goede praktijk - Tijdelijke oeverdeponie bij noodruiming

Code goede praktijk - Tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering

Code goede praktijk - Valorisatie bagger- en ruimingsspecie

Ontwerp MB Lijst bouwkundig bodemgebruik, vormvast product

Standaardprocedure - Studie ontvangende grond

Standaardprocedure – Opmaak technisch verslag

Code goede praktijk - Gebruik bodemmaterialen - Leidraad asbest

Code goede praktijk - Opslag bodemmaterialen

Code goede praktijk - Reinigbaarheid bodemmaterialen

Code goede praktijk - Studie groeve en graverij

Code goede praktijk - Studie groeve en graverij - methodologie attenuatiefactoren

Kwaliteitsreglement - Erkenning en cerfificatie TOP, CGR, CSV