Grote Calie

De chroomlederfabriek Zwaneven nv in Oud-Turnhout loosde in de periode van 1935 tot 1980 aanzienlijke debieten ongezuiverd water in de Grote Calie.

In opdracht van de OVAM wordt een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de waterbodem in, de oevers van en het grondwater ter hoogte van de Grote Calie.

Uit de resultaten van het voorlopige onderzoek blijkt dat in de bodem van de waterloop, op de oevers en in het overstromingsgebied verhoogde concentraties voorkomen van het zware metaal chroom.
Dit is het gevolg van de vroegere productieprocessen van de chroomlederfabriek.

Het chroom is in de loop der jaren meegevoerd in de waterloop. Het heeft zich afgezet in de waterbodem en de oevers stroomafwaarts van Zwaneven, in de gemeenten Oud-Turnhout, Turnhout en Kasterlee.
Het vervuild slib werd geruimd en op de oevers geplaatst. Door erosie en landbewerking ter hoogte van de oevers werd de vervuiling nog verder verspreid.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt momenteel een site-specifieke risico-evaluatie uitgevoerd.

We verwachten dat het beschrijvend bodemonderzoek wordt afgerond in de loop van 2020.
Uit dit onderzoek zal dan blijken of en in welke zones er saneringsmaatregelen nodig zijn voor de historische chroomverontreiniging in en langs de Grote Calie.

De Grote Calie is ook opgenomen in het Europees project LIFE NARMENA.
In dit Europees project worden niet-invasieve saneringstechnieken gedemonstreerd in landbouw- en natuurgebied.
Meer informatie over LIFE NARMENA