Handhaving bedrijfsrestafval op lokaal niveau

Bedrijven zijn volgens artikel 4.3.2. van het Materialendecreet verplicht om 21 afvalstromen gescheiden in te zamelen. Deze afvalstromen moeten ingezameld worden door een private inzamelaar. U kan de lijst van erkende inzamelaars van bedrijfsrestafval hier terugvinden.

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

OVAM, Departement Omgeving en de afdeling Handhaving willen daarom meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven. In de eerste plaats zetten we daarbij in op informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook op handhaving.

Steun van lokale besturen

Om de handhaving op de sorteerplicht bij bedrijven op te voeren, vragen we de steun van de lokale toezichthouders van de lokale besturen. Voor hen ontwikkelden we (zie rechts op deze pagina):

  • een brochure om bedrijven te informeren
  • een modelaanmaning voor lokale handhavers bij de overtreding van de sorteerplicht voor bedrijven en
  • een online registratietool waarbij gemeenten hun handhavingsacties kunnen registreren

Als lokaal toezichthouder heeft u immers het mandaat om controles uit te voeren op de sorteerplicht bij bedrijven. Dit is vastgelegd volgens titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Publicaties en tools
  • Brochure voor heldere regels sorteerverplichtingen. Meer informatie voor bedrijven over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, contractverplichtingen en eventuele premies.
  • Controleverslag met checklist tijdens de controle van het bedrijfsrestafval bij het bedrijf in kwestie
  • Model-aanmaning met pv
  • Model-aanmaning zonder pv
  • Model-pv
  • Online registratietool voor lokale besturen om sensibiliserende bezoeken en handhavingsacties bij bedrijven in hun werkingsgebied te registreren.  Krijg meteen zicht op informatie- en handhavingsacties inzake selectieve inzameling.
Ook interessant voor u