Handhavingsbevoegdheden van de OVAM

Sinds de invoering van Beter Bestuurlijk Beleid op 1 april 2006 zijn de handhavingsbevoegdheden van de OVAM gewijzigd. Een deel van de handhavingsbevoegdheden werden overgedragen aan de afdeling Handhaving (departement omgeving).

De OVAM heeft volgende toezichtsbevoegdheden:

Materialen en afval

 • de inzameling bij en het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door de particulier, zoals dat door de gemeentelijke overheden georganiseerd wordt;
 • het verloop van de afvalstromen die onder toepassing vallen van een aanvaardingsplicht (behalve het toezicht op de bepalingen ter uitvoering van het omgevingsvergunningendecreet en de bepalingen over de overbrenging van afvalstoffen);
 • de bepalingen inzake afvalpreventie- en recyclagedoelstellingen waaronder de bepalingen over de aanvaardingsplicht, het opstellen van milieubeleidsovereenkomsten, afvalpreventie- en afvalbeheerplannen voor bepaalde afvalstromen;
 • de afgifte van scheepsafvalstoffen;
 • de rapportering over geproduceerde, ingezamelde en verwerkte afvalstoffen in het kader van beleidsevaluatie;
 • het afvalstoffen- en materialenregister;
 • de naleving van sectorale uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 18 van het Materialendecreet;
 • de toepassing van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg, op 9 september 1996.

Bodem

 •  de toepassing van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • ambtshalve verwijdering en ambtshalve sanering :
  •     de toepassing van artikel 12 van het Materialendecreet;
  •     de toepassing van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
Meer informatie

Meer info over de OVAM en haar toezichtsbevoegdheden.