Hergebruik (A)EEA

Volgens de ladder van Lansink en de Europese afvalstoffenhiërarchie is voorbereiding voor hergebruik te verkiezen boven recyclage van afvalstoffen. Nochtans is het niet altijd zo dat hergebruik de laagste milieu-impact heeft. In een aantal gevallen is het, vanuit milieu-oogpunt, beter om niet te kiezen voor hergebruik, maar om het afgedankte product onmiddellijk richting recyclage te sturen. In het geval van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is het bijvoorbeeld maar de vraag of hergebruik van oude apparaten die heel veel energie verbruiken, of milieuschadelijke stoffen (zoals CFK's, PCB's, Hg, ...) bevatten, wel milieu-verantwoord is.

In opdracht van de OVAM werd er in 2010-2011 een studie[1] uitgevoerd die als doel had om specifieke criteria op te stellen die het mogelijk maken om te bepalen of een elektrisch of elektronisch apparaat al dan niet milieu-verantwoord richting hergebruik kan gaan. Op basis van deze studie heeft de OVAM in 2012 in samenwerking met diverse belanghebbenden hergebruikscriteria voor AEEA opgesteld. De hergebruikscriteria houden onder meer rekening met de algemene staat van het apparaat, de functionaliteit, het energieverbruik, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, het bestaan van een reguliere markt, en een voldoende mate van bescherming tijdens het transport.

Bij de vijfde VLAREMA-wijziging werd het wettelijk kader omtrent de hergebruikscriteria vastgelegd. Enkel de apparaten die voldoen aan de hergebruikscriteria worden in hergebruik gebracht. 

Gebruikte apparaten die niet voldoen aan de hergebruikscriteria kunnen niet als product geëxporteerd worden en zijn onderworpen aan de Verordening 1013/2006/EG (EVOA).

De hergebruikscriteria zelf werden in detail uitgewerkt in een Ministerieel Besluit (MB). Dit MB is werd gepubliceerd op 3 augustus 2017 en werd tien dagen later van kracht.

U kan het Ministerieel Besluit raadplegen op de EMIS Navigator website.

De OVAM werkte voor de hergebruikcentra een duidelijke brochure uit, die u hier kan downloaden: pdf bestand2018_broch-AEEA-finaal.pdf (2.36 MB)

Het finaal rapport van de studie:

pdf bestand110407_HgcAEEA (finaal).pdf (1.54 MB)