Indelingslijsten

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd.

Afhankelijk van de startdatum van de activiteiten geldt er een andere indelingslijst van inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt:

Wanneer een letter vermeld wordt, wil dit zeggen dat er een bodemonderzoek vereist is, bij overdracht, sluiting, faillissement, binnenkort éénmalig voor historische activiteiten en periodiek om de twintig jaar (A), om de tien jaar (B) of voor de aanvraag van de milieuvergunning (S). Deze letters zijn de VLAREBO-categorieën.

Opmerking: Bijlage I van het VLAREBO is gebaseerd op de indelingslijst van bijlage I van VLAREM I van 31 mei 2015.
Zo wordt bijvoorbeeld een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen als een risico-inrichting aanzien wanneer deze valt onder VLAREBO-rubriek 17.3.9.3.  In deze rubriek wordt aangegeven dat deze inrichting niet mag ingedeeld zijn in rubriek 17.3.9.1 en 17.3.9.2.  Om te weten wat onder deze rubrieken valt raadpleegt u bijlage I van VLAREM I van 31 mei 2015, weergegeven hiernaast bij publicaties.

Een inrichting  waarvan de sluiting dateert van vóór 11 februari 1946 wordt niet beschouwd als risico-inrichting! Maar de gronden waarop uitsluitend een activiteit werd uitgeoefend ingedeeld onder VLAREBO-categorie 'I'  moeten wel worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris. Zo moet een gasfabriek, waarvan de inrichting is gestopt voor 11 februari 1946, niet aanzien worden als een risico-inrichting. De gemeente zal deze grond wel opnemen in de gemeentelijke inventaris, omdat deze activiteit valt onder de categorie 'I'.  Zo kan deze informatie worden vermeld op het bodemattest. De OVAM kan vervolgens, op basis van een prioriteitsbepaling en binnen de beschikbare middelen, via een programmatorische aanpak de nodige bodemonderzoeken en de eventuele noodzakelijke maatregelen uitvoeren op deze gronden.

Andere inrichtingen die niet als risico-inrichtingen worden beschouwd voor de toepassing van het Bodemdecreet zijn terug te vinden onder artikel 21 van het VLAREBO.

 

Decretale basis

  • Bodemdecreet: artikel 2,13°, 2,14° en 6
  • VLAREBO: artikel 21 en bijlage I (lijst van risico-inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat voor 1 juni 2015)
  • VLAREM II: bijlage 1 (indelingslijst)