Individueel aanvaardingsplichtplan

Nagenoeg alle producenten en invoerders sluiten aan bij een beheersorganisme om gezamenlijk uitvoering te geven aan de aanvaardingsplicht. Sommige bedrijven opteren er echter voor om deze plicht op individuele basis op te nemen en zetten een eigen inzamelsysteem op. Voor bedrijven die hun producten via leasing op de markt brengen is dit bijvoorbeeld soms een logische keuze. 

Bedrijven die voor de individuele optie kiezen, moeten een individueel aanvaardingsplichtplan opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de OVAM. Het plan beschrijft hoe het bedrijf de selectieve inzameling en verwerking  organiseert. Ook moet het bedrijf de nodige preventiemaatregelen nemen en jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het plan.

OVAM helpt u op weg

De OVAM heeft een handleiding opgesteld voor bedrijven die een individueel aanvaardingsplichtplan overwegen. Dit zowel voor elektrische en elektronische apparaten als voor batterijen. De handleidingen zijn evenwel ook nuttig voor producenten van andere stromen. We nodigen u graag uit voor een verkennend overleg omtrent de opportuniteiten, voorwaarden, mogelijke hinderpalen, procedures ... bij het opstellen van een individueel plan. Doorheen de jaren heeft de OVAM de nodige expertise opgebouwd om u te helpen bij uw keuze en u te ondersteunen als u uw individueel aanvaardingsplichtplan uitwerkt.