Ingelmunster Mandelstraat en Leeuwerikenstraat - Merelsstraat

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 2 locaties. De eerste locatie is gelegen aan de Mandelstraat, de andere aan de Merelsstraat en Leeuwerikenstraat in Ingelmunster.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Ter hoogte van de Mandelstraat 1 t.e.m. 14 bevond zich tot uiterlijk 1978 de voormalige loop van de Mandel. In de loop van de jaren 1970 werd deze loop verlegd. De oude loop werd opgevuld met allerlei stortmateriaal, waaronder bouwafval. Ook de oude vallei van de Mandel werd opgehoogd en genivelleerd. Daarna werd het terrein verkaveld.

Over de mogelijke stortplaats ter hoogte van de Merelsstraat en de Leeuwerikenstraat is weinig bekend. Deze werd ten laatste tot 1988 uitgebaat vermits er op dat moment overgegaan werd tot verkaveling.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De 33 percelen werden opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 6 december 2012 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 17 september 2013 werd een aanvulling op het sitebesluit gepubliceerd waarin nog 3 percelen werden toegevoegd. U vindt de sitebesluiten en de bijlagen bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is afgerond. U vindt het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden, verspreid over beide locaties, stalen van de grond en het grondwater genomen en werden analyses uitgevoerd voor diverse parameters.

Locatie aan de Mandelstraat
Er werd op meerdere plaatsen puin vastgesteld. Ter hoogte van de voormalige bedding van de Mandel en in de zone van de voormalige vijver werd lokaal stortmateriaal vastgesteld. Beide materialen werden gebruikt ter ophoging en nivellering van de oude Mandelvallei. Het puin en het afval hebben geen negatieve impact op de grond en grondwaterkwaliteit.

Verder bodemonderzoek is niet nodig. Er zijn geen duidelijke aanwijzigingen voor een ernstige bodemverontreiniging.

Locatie aan de Merelsstraat en Leeuwerikenstraat
Er werd, verspreid over het terrein, puinmateriaal vastgesteld. Het huishoudelijk afval afkomstig van een verbrandingsoven waarvan melding gemaakt werd tijdens de inventarisatiestudie, werd niet vastgesteld tijdens het bodemonderzoek.
Er zijn geen aanwijzigingen gevonden dat er effectief een stortplaats zou zijn geweest.

Verder bodemonderzoek is niet nodig. Er zijn geen duidelijke aanwijzigingen voor een ernstige bodemverontreiniging.

Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.