Internationale beleidsvorming Afval en Materialen

Vlaanderen en de OVAM staan niet op zichzelf, maar ondervinden invloed van en geven input aan beleidsontwikkelingen binnen de Europese Unie (EU) en op mondiaal vlak. Soms leidt dit tot een aanpassing van het Vlaamse beleid, in andere gevallen lopen we voorop.

Omdat we de transitie maakten van afval- naar duurzaam materialenbeheer neemt de OVAM een actieve rol op om deze overgang ook op Europees en mondiaal niveau ingang te doen vinden. Hieronder lichten we de belangrijkste aspecten van dit werk toe.

Europees

terug naar boven

Wetgeving en beleid

Op EU-niveau wordt het beleid en de regelgeving aangepast naar de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De OVAM volgt dit op de voet op en levert een actieve bijdrage aan de uitwerking hiervan. We werken nauw samen met de andere gewesten en de federale overheid om het Belgisch standpunt zo goed mogelijk naar voor te laten komen en de transitie van afval- naar duurzaam materialenbeleid ook op EU-niveau te bewerkstelligen. Eens vormgegeven, zorgen we voor een correcte implementatie van regelgeving en het behalen van de gestelde beleidsdoelstellingen.

Netwerken

De OVAM wordt gezien als een constructieve, betrouwbare en innovatieve gesprekspartner. We delen onze ervaringen, successen en uitdagingen in netwerken. Bovendien doen wij hier nieuwe ideeën en kennis op.

Europese projecten

De OVAM neemt deel aan verschillende projecten op gebied van afval- en duurzaam materialenbeheer. Hierbij leggen we nieuwe contacten en worden er ervaringen uitgewisseld tussen regio’s en landen. Dit draagt bij tot een beter begrip van elkaars situatie, verrassende nieuwe inzichten en faciliteert verdere samenwerking.

Bezoek volgende nuttige websites voor meer informatie over:

Wetgevende Teksten EU

Europese Commissie

Europese Raad

Europees Parlement

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)

 

Internationaal

terug naar boven

Ook buiten de Europese Unie worden initiatieven genomen die het afvalbeleid in een bredere context plaatsen. Het gaat hier om initiatieven opgestart binnen internationale organisaties, zoals de OESO, die bedoeld zijn om internationale samenwerking te bevorderen of individuele landen aan te moedigen en te ondersteunen in hun beleid.
 

OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) streeft ernaar sterke economieën in haar lidstaten op te bouwen, de efficiëntie te verhogen, vrijhandel te promoten en bij te dragen tot ontwikkeling, zowel in de ontwikkelde landen als in de landen van het Zuiden. Binnen de OESO is er een werkgroep die focust op afval- en duurzaam materialenbeheer. Grensoverschrijdend transport van afval, afvalpreventie en het wereldwijd beschermen van mens en milieu zijn hierbij belangrijke thema’s. De OVAM levert met haar expertise een actieve bijdrage binnen deze werkgroep. De laatste jaren gaat er binnen dit forum meer aandacht naar duurzaam materialenbeheer. Ook in de werkgroep milieu-indicatoren roept de OVAM op tot meer aandacht voor dit thema.

Meer over het OESO-programma voor duurzaam materialenbeheer

Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)

Binnen UNEP blijft afvalbeheer een belangrijk beleidsthema. Daarnaast hebben ook de VN de verruiming naar een duurzaam materialenbeheer. Dit uit zich in volgende fora:

International Resource Panel (IRP)

Naar analogie met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd in 2007 het IRP opgericht. Het panel reikt met een zelfde autoriteit als het IPCC wetenschappelijke kennis en beleidsaanbevelingen aan rond duurzaam gebruik van grondstoffen en hun milieu-impact. Dankzij onze expertise neemt de OVAM deel aan het IRP en draagt ze bij tot een beter begrip van de uitdagingen die ons grondstoffengebruik voortbrengt.

Meer info op de website van het IRP

Het verdrag van Basel

Het Verdrag van Basel gaat over de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. Het Verdrag werd in 1989 goedgekeurd. Momenteel zijn er 163 landen Partij bij het Verdrag. Het Verdrag zorgde, onder andere, voor de totstandkoming van een controlesysteem voor grensoverschrijdend transport van gevaarlijke afvalstoffen en de ban op export van gevaarlijke afvalstoffen uit OESO naar niet-OESO-landen. Daarnaast worden ook criteria opgesteld voor de milieuvriendelijke verwerking van gevaarlijke afvalstoffen.

De OVAM treedt op als focal point voor België.

Meer info op de website van het Verdrag van Basel

Waste-chemicals cluster

Binnen het Milieuprogramma van de Verenigde Naties wordt meer en meer ingezet op beleidsintegratie en synergetisch werken. Zo worden een aantal “chemicals”verdragen (Stockholm: oersistente organische polluenten, POPs), Rotterdam (Prior Informed Consent voor de transporten van bepaalde gevaalrijke chemicaliën) en “waste” verdragen (Basel) en andere initiatieven zoals SAICM (Strategic Approach on International Chemicals Management) als een cluster benaderd. Dit maakt dat we ook op mondiaal niveau richting een geïntegreerd beleid kunnen evolueren, en wie weet, ketenbenadering en kringloopdenken kunnen verankeren doorheen het beleid dat wereldwijd wordt ontwikkeld.

Voor meer informatie, bezoek volgende websites:

Synergies in the chemicals-waste multilateral environmental agreements

SAICM

 

terug naar boven