Investeringssubsidies en projecten lokale overheden

Investeringssubsidies

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij de uitwerking van een duurzaam afvalstoffen– en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemogelijkheden. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen en projecten rond preventie, het beheer en inzameling van afvalstoffen en materialen.

Het subsidiebesluit

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun bij investeringen voor selectieve inzameling en beheer van afvalstoffen, zoals voorzieningen voor thuiscompostering, diftarsystemen, recyclageparken, investeringen voor zwerfvuil- en sluikstortbeleid en voorvergistingsinstallaties.

Volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidies:

Hoe indienen?

Een dossier moet (vóór opstarten van de procedure) digitaal ingediend worden via subsidies@ovam.be

Het basisdocument ‘Aanvraagformulier_investeringen’ vindt u rechts op deze pagina.

Meer info over de wetgeving inzake overheidsopdrachten

Volgende projecten komen in aanmerking voor subsidies: