Izegem Parmentier

Historiek van de site

Op de site bevond zich vroeger het bedrijf Alluc Parmentier. Dit bedrijf was actief als leerlooierij, verhandelaar in afvalolie en thinnerafval en verdeler van verven en vernissen. In maart 2012 kocht de OVAM dit terrein voor één symbolische euro via het “Protocol Curatoren”. Dit protocol stelt de OVAM in staat om terreinen, waarvoor de saneringskosten de opbrengsten van de grond overstijgen, aan te kopen en eigenhandig te saneren.

luchtfoto Izegem, Parmentier

Het terrein wordt omringd door woningen, aanpalende tuinen, de Ghistelbeek en een bufferbekken. Er is toegang tot het terrein via een erfdienstbaarheid langs de Nachtegaalstraat 20 en via de Vinkenlaan.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Izegem, Parmentier

 

 

 

 

 

 

 

Op het terrein werd een historische verontreiniging aangetroffen ten gevolge van de activiteiten van Alluc Parmentier. De OVAM voerde al in 2006 een bodemonderzoek uit. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem en het grondwater er verontreinigd zijn met VOCl's, BTEX en PAK.

Na de aankoop is de OVAM gestart met saneringswerken. In september 2013 is gestart met de afvalverwijdering en de selectieve sloop van de bouwvallige loods en andere gebouwen op het terrein. Vervolgens werd op drie kernlocaties grond ontgraven. In totaal voerden ongeveer 170 vrachtwagens verontreinigde grond af en propere grond aan. Na de graafwerken werd het terrein genivelleerd en ingezaaid.

De komende drie jaar wordt de kwaliteit van het grondwater opgevolgd.

Ontgraving Izegem, Parmentier

Wat brengt de toekomst?

De OVAM heeft de ambitie om het terrein te herontwikkelen en deze case te gebruiken als een voorbeeldproject op vlak van duurzaam materialenbeheer. Dit doen we in overleg met de stad Izegem zodat de herontwikkeling aansluit bij de noden van de stad.

Gesaneerd terrein klaar voor herontwikkeling
Izegem, Parmentier
Contact

Annelies Van Gucht
015 284 527
ambtshalve@ovam.be