Kontich: Oftra

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de Staf Van Elzenlaan en Eekhoven en is 3,6 hectare groot.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de site werd er van 1971 tot 1989 een transportbedrijf uitgebaat. Na deze uitbating werd het terrein verkaveld in 43 percelen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 27 oktober 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM was opdrachtgever en betaalde de volledig de kosten van dit bodemonderzoek.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor het site-onder zoek werden reeds twee oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd op zeven percelen van de woonzone. Tijdens deze onderzoeken werd verontreiniging met minerale olie, lood, cadmium en zink in het vaste deel van de aarde aangetroffen. In het grondwater is er geen verontreiniging vastgesteld. Er werd geen verontreiniging gevonden waarvoor onmiddellijk maatregelen moeten genomen worden.

Het site-onderzoek werd op 18 mei 2011 conform verklaard. Tijdens het site-onderzoek werd geen bijkomende verontreiniging aangetroffen. De omvang en ernst van de verontreiniging is van die aard dat voor geen enkel perceel van de site een bodemsanering noodzakelijk was.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 36774

Bodemsaneringsdeskundige
URS Belgium nv