Krengenfinanciering

Financieringssysteem voor de ophaling en verwerking van krengen van landbouwhuisdieren

De ophaling en verwerking van krengen is voor veehouders een zware financiële last. Het geproduceerde diermeel en dierlijk vet mag immers niet meer worden gebruikt voor de productie van veevoeding, meststoffen of andere recyclagetoepassingen maar moet vernietigd worden.

Om de gulden middenweg te vinden tussen het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het sluikstorten van dit dierlijk afval, met hinder voor mens, dier en milieu tot gevolg, heeft de overheid een systeem uitgewerkt om de financiering van deze ophaling en verwerking voor een deel te bekostigen.

Bedrijven

Producenten van landbouwhuisdieren worden onderverdeeld in bijdrageplichtige en niet-bijdrageplichtige producenten.

De bijdrageplichtige producenten  zijn verplicht om een overeenkomst te sluiten met een erkende ophaler voor de financiering van de ophaling. Deze overeenkomst kan de vorm van een abonnement aannemen. Jaarlijks worden abonnementsprijzen vastgelegd in een ministerieel besluit, voor de veehouders die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank.

Als een bijdrageplichtige producent geen abonnement neemt, wordt de ophaling verricht tegen een vergoeding per prestatie. Er werd een maximumvergoeding per ophaling vastgelegd in de erkenning van de erkende ophaler. Momenteel bedraagt deze 125 euro (excl. BTW) per ophaling.

Het Vlaamse Gewest betaalt het deel van de kosten dat niet door de abonnementen en prestatievergoedingen gedekt wordt. De ophaler/verwerker ontvangt hiervoor een tegemoetkoming die wordt uitbetaald door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.

Deze tegemoetkoming bedraagt 50% van de totale ophaal- en verwerkingskosten.

De steunmaatregel voldoet aan de voorwaarden van artikel 27 c) van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van deze maatregel.

Particulieren

De ophaling van landbouwhuisdieren bij particulieren is gratis. De ophaler/verwerker ontvangt hiervoor een tegemoetkoming die wordt uitbetaald door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.

De minister van Leefmilieu bepaalt jaarlijks het tarief voor het ophalen en verwerken van kadavers van landbouwhuisdieren na advies van de werkgroep financiering van de Commissie Dierlijk Afval. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van de landbouworganisaties, de overheid (regionaal en federaal) en de erkende ophaler/verwerker. Boven op de totale kostprijs krijgt de erkende ophaler/verwerker een ondernemersvergoeding. De kostprijs is onderworpen aan een controle door een onafhankelijk audit-kantoor dat aangesteld wordt door de OVAM.

Dode gezelschapsdieren en ander dierlijk afval vallen niet onder bovenstaande regeling en zijn volledig voor rekening van de aanbieder.

Begraving en verbranding van krengen van landbouwhuisdieren is niet toegestaan, tenzij in noodsituaties uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door de OVAM.

De wettelijke regeling omtrent de krengenfinanciering staat beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten van 21 juni 2013, artikelen 4 en 5.

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 328