Kunststofrecyclaat : afvalstof of grondstof?

Vlaanderen

Hoofdstuk 2 van het VLAREMA regelt de afbakening van de afvalfase. Indien voor een specifieke stroom Europese einde-afval criteria beschikbaar zijn, bepaalt het Vlarema dat de Europese criteria van kracht zijn.

Het Vlarema vermeldt géén specifieke criteria waaraan kunststofrecyclaten moeten voldoen om als grondstof in aanmerking te komen. Het aanvragen van een grondstofverklaring is voor kunststoffen niet verplicht. De afweging afvalstof-grondstof wordt voor kunststoffen door de houder gemaakt op basis van de afvalstoffendefinitie en het toetsingskader  uit het materialendecreet. In geval van twijfel en/of op vraag van inspectiediensten dient een houder vrijwillig een aanvraag voor een grondstofverklaring in bij de OVAM.

Indien kunststofrecyclaten als grondstoffen worden getransporteerd buiten Vlaanderen, moet aangetoond worden dat de andere betrokken bevoegde autoriteiten de betreffende materialen ook als grondstoffen beschouwen. Neem daarvoor contact op met de bevoegde autoriteiten in de landen van vertrek en bestemming. Van zodra één van de betrokken autoriteiten de recyclaten als afvalstoffen beschouwt, dient de overbrenging te voldoen aan de wettelijke bepalingen voor transport van afvalstoffen.

Europa

Voor kunststoffen werkt Europa momenteel aan einde-afval (end-of-waste) criteria.  De technische voorstellen  worden gefinaliseerd in een eindrapport in het eerste kwartaal van 2014. Daarna blijft het nog wachten op de definitieve goedkeuring van de criteria en de publicatie ervan in een Verordening vooraleer deze criteria in gans de EU van kracht worden.