Laboratoria voor monstername en analyse

Om een rechtsgeldige uitspraak te doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen en bodems ten opzichte van de toepasselijke wetgeving moet de analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) was tot voor kort niet van toepassing op de OVAM-erkenningen voor analyses van afvalstoffen en bodems.

Op 1 maart 2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van het VLAREL goed. Dit wijzigingsbesluit zorgde onder meer voor de integratie van de OVAM-erkenningen voor labo's voor afval- en bodemanalyses in het VLAREL. Behalve waar anders vermeld in de slotbepalingen van dit besluit, traden de bepalingen ervan in werking op 3 mei 2013.

Sinds de goedkeuring wordt ook een laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen erkend voor het nemen van monsters. Zowel ter uitvoering van titel I en titel II van het VLAREL, het Materialendecreet als voor de uitvoeringsbesluiten ervan, voor één of meer van de pakketten, vermeld in de bijlage 3, 5° bij VLAREL.

De gecoördineerde versie van het VLAREL vindt u op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie van EMIS-Vito.

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria worden opgesomd in art. 25 van het VLAREL. De aanvraag gebeurt volgens een uniforme aanpak (zie art. 27 van het VLAREL) met behulp van een modelformulier:

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) blijft het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. VITO ondersteunt de OVAM bij de kwaliteitscontrole onder meer door de selectie en de bereiding van ringteststalen, de beoordeling van ringtesten en technische proeven en het uitvoeren van audits.

De inhoud van de analysepakketten van de VLAREL-erkenning  vindt u hier.

De analyses en monsternemingen op afvalstoffen en bodem gebeuren overeenkomstig de methoden die opgenomen zijn in het Compendium voor Monsterneming en Analyse, afgekort CMA.

Links

 
Lijst van de erkende laboratoria en erkenning voor het nemen van monsters