Lees het nieuwe ‘Circulaire materialenverhaal’: “Wat is het optimalisatiepotentieel van uw woning?"

  • 17 april 2021

Vlaanderen heeft de ambitie om broeikasgasemissies van de gebouwensector tegen 2030 te verminderen met 46 %. Daarnaast wil het ook de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (inclusief bouwwerken) tegen 2030 verkleinen met 30 %, en tegen 2050 met 75 %.

Aan de hand van TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials), een rekentool die toestaat om de materiaalkeuze van een gebouw te optimaliseren, testte de OVAM verschillende optimalisatiestrategieën om de milieu-impact van gebouwen te verlagen.

De totale milieu-impact (uitgedrukt in €/m² Bruto Vloeroppervlakte) werd hier onderverdeeld in:

  • de milieu-impact te wijten aan energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw (broeikasgasemissies);
  • de milieu-impact te wijten aan het materiaalgebruik tijdens de volledige levenscyclus: ontginning van grondstoffen, verwerking van grondstoffen tot bouwmaterialen, installatie op de bouwwerf, onderhoud en vervanging van materialen, transport en afbraak en afvalverwerking (alle impact-categorieën: broeikasgasemissies, en ook verzuring, kankerverwekkende eigenschappen, ecotoxiciteit …).

We onderzochten twee cases: de optimalisatie van een appartementsgebouw opgetrokken uit metselwerk en de energetische renovatie van een oudere, slecht geïsoleerde rijwoning uit 1920.

In de eerste case keken we voornamelijk naar de materiaalimpact. Aan de hand van verschillende scenario’s met aanpassing van materiaalkeuze en constructietype, concludeerden we dat een optimalisatie op basis van de gebruikte materialen (en niet het constructietype) de hoogste reductie (nl. 30 %) van de materiaalimpact bekomt.

De verschillende scenario’s onderzocht in de tweede case toonden aan dat de reductie van de milieu-impact van het energieverbruik een hogere materiaalgerelateerde impact kan verantwoorden bij een doorgedreven renovatie (E-peil 30, zonnepanelen en warmtepomp). Ook bleek dat binnen eenzelfde E-peil er ruimte voor verbetering bestaat door de materiaalkeuze te optimaliseren.

Meer info

Ontdek alle details met bijhorende figuren in het volledige ‘Circulaire materialenverhaal’ alsook meer informatie over TOTEM.

Surf naar ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor meer circulaire materialenverhalen.