Leuven - J.P. Minckelersstraat - gasfabriek

In september 2015 start de OVAM met de ambtshalve bodemsaneringswerken van de voormalige Leuvense gasfabriek aan de Jan-Pieter Minckelersstraat. De werken kaderen binnen de herontwikkeling van deze site.

Waarom saneren?

Op de site was vroeger een gasfabriek gevestigd. Er waren onder meer twee bovengrondse gashouders aanwezig. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. Deze afvalstoffen veroorzaakten een grond- en grondwaterverontreiniging. De verontreiniging is van die aard dat een sanering van het terrein nodig is. De OVAM saneert tot aan concentraties in de grond en het  grondwater waarbij er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en het milieu. We houden zoveel mogelijk rekening met de toekomstige herontwikkeling van de site. Omdat er op de site een parking was en de verontreiniging onder een verharding zat, was er geen enkel toxicologisch gevaar.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De ambtshalve saneringswerken gingen in september 2015 van start. De aannemer startte met het saneringsrijp maken van het terrein waarbij de aanwezige kasseiverhardingen werden verwijderd.

Vervolgens werd de volledige toplaag van het terrein afgegraven en kon de ontgraving van de verontreinigde grond worden aangevat. Reeds bij aanvang van de graafwerken werd duidelijk dat er nog veel restanten van de oude gasfabriek in de ondergrond aanwezig waren, o.a. diverse funderingen, kelders en een deel van een voormalige gashouder. Deze ondergrondse massieven werden tijdens de graafwerken ontmanteld en in totaal werd zo meer dan 2.100 ton verontreinigd puin ter verwerking afgevoerd.
 

Leuven - J.P. Minckelersstraat - overzicht gashouder

Om de ontgraving van de verontreinigde grond onder het grondwaterniveau mogelijk te maken werd een bronbemaling geplaatst ter hoogte van de twee kernzones. Het opgepompte verontreinigde grondwater werd gezuiverd over de aanwezige grondwaterzuiveringsinstallatie. Uiteindelijk werd ca. 57.000m³ verontreinigd grondwater gezuiverd en geloosd in de Dijle.

De twee aanwezige kernzones werden ontgraven inclusief een deel van het openbaar domein. De J.P. Minckelersstraat werd hiervoor tijdelijk onderbroken en er werd een omleiding ingesteld. De drie aanwezige lindebomen werden omzichtig ontgraven en na de graafwerken teruggeplaatst.

De sanering wordt nauwgezet opgevolgd door een erkend bodemsaneringsdeskundige die zowel lokaal binnen de werfzone, maar ook buiten de saneringszone, luchtmetingen uitvoerde. Uit de luchtmetingen bleek dat tijdens de werken geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Op diverse tijdstippen is er wel geurhinder opgetreden. Op die momenten werd het aanwezige geurkanon in werking gesteld om de vrijgekomen hinderlijke geuren te neutraliseren.

Tijdens de graafwerken werd bovendien ook de stabiliteit van de omliggende gebouwen opgevolgd. Op regelmatige basis werden zettingsmetingen uitgevoerd in de omgeving en de werken worden opgevolgd door een stabiliteitsdeskundige. Tijdens de uitvoering van de graafwerken zijn geen zettingen opgetreden.
 

Leuven - J.P. Minckelersstraat - ontgraving

Uiteindelijk werd in totaal ca. 16.200 ton verontreinigde grond ontgraven en voor verwerking afgevoerd. Een deel van de verontreinigde grond kwam door het sterk verhoogde cyanidegehalte niet in aanmerking voor fysico-chemische reiniging en diende thermisch te worden verwerkt.

De ontgraven zones werden aangevuld met zuivere aanvulgrond, afkomstig van diverse bouwwerven in de omgeving. Op het zuidoostelijke deel van het terrein zijn alvorens de ontgraven zone aan te vullen reeds horizontale drains aangebracht. Via deze drains kan in een latere fase,  indien nodig, een nasanering van het grondwater worden uitgevoerd.

In mei 2015 werden de graafwerken afgerond. Vervolgens werd de grondwatermonitoring opgestart, waarbij de kwaliteit van het grondwater op periodieke basis opgevolgd wordt. Op basis van de resultaten van deze grondwatermonitoring zal beslist worden of er nog een nasanering door middel van Pump&Treat dient te worden opgestart.

Herontwikkeling na sanering?

Het zuidoostelijke deel werd afwerkt met teelaarde en zal later door de stad Leuven worden ingezaaid met gras zodat dit deel op korte termijn dienst kan doen als buurtpark in afwachting van de verdere ontwikkeling.

Op het noordwestelijke deel van het terrein start de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal in de loop van 2017 met de bouw van een nieuw project met appartementen, woningen en ondergrondse parkeerplaatsen.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Anke Van Noyen

Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO nv

Aannemer: Sita Remediation nv

Veiligheidscoördinator: Abesco

Terrein voormalige gasfabriek Leuven
LeuvenGFMinckelersstraat
Contact

Anke Van Noyen
015 284 421
ambtshalve@ovam.be