Waar vindt u een bodemsaneringsdeskundige?

Met deze link kan u de kaart van erkende bodemsaneringsdeskundigen rechtstreeks raadplegen.

Studiebureau's of zelfstandige personen, actief in de sector van bodemonderzoek en -sanering, kunnen een erkenning aanvragen bij de OVAM. Er zijn twee types van deskundigheid.

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 1 erkenning staan in voor de leiding en uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken, het voorstellen en leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen (voor zover deze maatregelen geen grondwateronttrekkingen omvatten) , het opmaken van een technische verslag in het kader van uitgegraven bodem, het leiden en opstellen van een studie van de ontvangende grond en het opstellen van een evaluatierapport na een schadegeval.

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 2 erkenning mogen dezelfde taken uitvoeren als een type 1 deskundige maar mogen bovendien ook instaan voor de leiding en uitvoering beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen en uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en beperkte bodemsaneringsprojecten, het leiden van bodemsaneringswerken, het leiden van de nazorg, het leiden van de uitvoering van een eindevaluatieonderzoek, voor het leiden van een siteonderzoek, het voorstellen en leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen, het leiden van een voorstel van gebruiks- en bestemmingsbeperkingen, het opstellen en leiden van een risicobeheersplan en het leiden van de risicobeheersmaatregelen, het leiden van de uitvoering van een waterbodemonderzoek en voor het opmaken van een individueel bodempreventie- en bodembeheerplan.

 

 
* Deze bodemsaneringsdeskundige kan geen rechtsgeldige verslagen bij OVAM indienen bij gebrek aan een persoon met de vereiste handtekeningsbevoegdheid.

Heeft u een klacht over een erkend bodemsaneringsdeskundige? Contacteer dan in eerste instantie de bodemsaneringsdeskundige zelf.

Wordt u met uw klacht niet geholpen door de bodemsaneringsdeskundige? Dan kunt u het team Kwaliteitsbeheer contacteren via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.