Lokeren Voormalige haarsnijderijen

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is samengesteld uit 27 verschillende locaties waarvan de meeste in het centrum van Lokeren gelegen zijn. Een plan met daarop de exacte locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Vanaf de 18e eeuw tot de jaren 1960 stond Lokeren bekend om zijn haarsnijderijen: het reinigen van konijnen- en hazenvellen. Deze industrie betekende voor Lokeren heel wat op economisch vlak, maar heeft ook een invloed gehad op het milieu.

Op basis van archiefgegevens van de stad Lokeren zijn in totaal 35 haarsnijderijen geïnventariseerd. De meeste hebben hun activiteiten reeds geruime tijd stopgezet. De grotere terreinen liggen braak of er bevinden zich gedeelten van de vroegere bedrijfsgebouwen op. Het onderzoek naar de historische verontreiniging op deze terreinen verloopt individueel door de respectievelijke eigenaars. De kleinere haarsnijderijen zijn ondertussen uit het gezichtsveld verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwe bestemmingen zoals woningen, handel en scholen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 22 november 2005 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Aan dit site-besluit werd er ook een ministerieel besluit gekoppeld. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM heeft het oriënterend en het beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op eigen kosten. Voor de inventarisatie en de logistieke steun kon de OVAM rekenen op een prima samenwerking met de stad Lokeren. De sanering wordt ook op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Op 27 locaties werd er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Voor 19 locaties was een beschrijvend bodemonderzoek nodig omdat er aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met kwik. Op 15 december 2009 werd het beschrijvend bodemonderzoek conform verklaard. Op 44 percelen, verspreid over 10 locaties, werd bodemverontreiniging met kwik aangetroffen die gesaneerd moet worden. Deze sanering gebeurt volledig op kosten van de OVAM. In afwachting van de sanering raadt de OVAM de bewoners aan om geen zelfgekweekte groenten te consumeren en zoveel mogelijk ingestie van de bodem door kinderen te vermijden. Voor de andere 111 percelen werden er soms licht verhoogde waarden voor kwik teruggevonden, maar zijn er geen risico's voor milieu of gezondheid.

Alle eigenaars en huurders werden persoonlijk op de hoogte gebracht via een infoavond in juni 2009 en een brief met bodemattest en plan in december 2009.

Wat is de tijdsplanning voor de sanering ?

De tijdsplanning is verschillend voor elke locatie. De eigenaars en huurders worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de vordering van hun dossier. Er zijn echter nog heel wat stappen nodig vooraleer tot effectieve sanering wordt overgegaan.

Bodemsaneringsproject

Eerst moet er een bodemsaneringsdeskundige aangesteld worden voor het opstellen van een bodemsaneringsproject. Dit is een rapport waarin bekeken wordt welke saneringstechniek het meest geschikt is. Voor elke locatie moet er een afzonderlijk bodemsaneringsproject worden opgesteld dat rekening houdt met de situatie op elke grond. Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de OVAM met de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conformverklaard bodemsaneringsproject.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen  of neem contact met de OVAM.