Mechelen centrum

Aanleiding van dit woonzoneproject


De OVAM en de stad Mechelen hebben op 15 mei 2012 een samenwerkingsverband getiteld 'samenwerkingsverband betreffende afval- en materialenbeleid en bodembeheer en - saneringen' ondertekend.

In deze overeenkomst werd afgesproken dat de OVAM en de stad Mechelen zullen samenwerken rond het thema 'potentieel verontreinigde woonzones'.
De OVAM zal, op aangeven van de stad Mechelen, een site-onderzoek starten op de gronden waar in het verleden bodemverontreinigende activiteiten werden uitgevoerd, en die vandaag gebruikt worden voor bewoning.

Dankzij dit initiatief zal er zekerheid zijn over een mogelijke verontreiniging van historische activiteiten op deze bewoonde gronden.

De eerste fase van dit project was de uitvoering van een bodemonderzoek voor percelen gelegen in het centrum van Mechelen.

Waar is de woonzone gelegen?

Verspreid over het centrum van Mechelen werden 41 locaties aangeduid. De site bestaat uit 66 percelen.
De lijst van de betrokken percelen en de plannen waarop de locaties zijn aangeduid kan u vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2 in het sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse activiteiten uitgevoerd zoals de opslag van brandstoffen of afvalstoffen, metaalbewerking, het reinigen van textiel of een drukkerij. Een overzicht van de activiteiten kan u terugvinden bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden werden opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 22 juli 2013 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het site-onderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 21 december 2015.
U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Het bodemonderzoek is afgerond en conform, met uitzondering van locaties 19 en 34. Deze 2 locaties werden niet onderzocht in het site-onderzoek.

Op de andere locaties werden boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst voor de staalname van grond en grondwater. De boringen werden verspreid over de locatie en geplaatst ter hoogte van de voormalige risico-activiteiten.
Op de meeste locaties werd er tijdens het boren puin vastgesteld. Het puin is mogelijk afkomstig van voormalige gebouwen of werd gebruikt voor het bouwrijp maken van het terrein of voor het dempen van oude grachten. Bij de analyses van de bodemstalen werd op de meeste locaties een verontreiniging met zware metalen of met PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) vastgesteld.
Deze verontreinigingen gaven enkel op de locaties 9, 21, 33 en 38 aanleiding tot bijkomend veldwerk.

Voor geen enkele locatie waar verontreiniging met zware metalen of PAK werd vastgesteld, is er sprake van aanwijzingen dat het hier gaat om een ernstige bodemverontreiniging.

Er werd geen overschrijding van de richtwaarden vastgesteld ter hoogte van de locaties 7, 8, 20, 26, 27, 29, 36 en 39.

Ter hoogte van de locatie 30 was het technisch niet mogelijk om veldwerk uit te voeren.

Voor geen enkele locatie is er een bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 184 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 55744

Bodemsaneringsdeskundige
Envirosoil nv