Mechelen Voormalige gasfabriek

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de percelen aan de Battelsesteenweg 2 - 50 (even nummers) en de Olivetenvest 40 - 52 (even nummers) in Mechelen.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie was een gasfabriek gevestigd van 1841 tot 1890. De exploitant was de Compagnie de l’union pour l’éclairage de la ville de Malines en Société General pour l’Exploitation intercommunale de l’Industrie du Gaz et de l’Electricité.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

Het siteonderzoek werd op intiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. Om dit juridisch mogelijk te maken, werden de 19 percelen opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 1 oktober 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina. Het bodemonderzoek werd in juni afgerond.

Een bodemsanering is noodzakelijk. Deze sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Om dit juridisch mogelijk te maken, werd door de OVAM een ambtshalve besluit opgesteld dat de OVAM toelaat de sanering uit te voeren. Daarnaast wordt in dit besluit ook de vrijstelling van de saneringsplicht gegeven aan de betrokken eigenaars voor de verontreiniging afkomstig van de gasfabriek. U vindt dit besluit, dat gepubliceerd werd op 22 september 2011 in het Belgisch Staatsblad, bij de publicaties rechts van de pagina.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het siteonderzoek besluit dat een bodemsanering noodzakelijk is op 32 percelen, waarvan 10 bronpercelen. Er werd een verontreiniging met minerale olie, BTEX, PAK en cyaniden in grond en grondwater vastgesteld. De historische verontreiniging is tot stand gekomen ter hoogte van de voormalige teerput en een gastank van de gasfabriek, ter hoogte van de percelen gelegen op de hoek van de Olivetenvest en de Battelsesteenweg. Daarnaast heeft deze verontreiniging zich met het grondwater verder verspreid naar de buurpercelen en dit zowel binnen als buiten de site van de voormalige gasfabriek.

Naast deze verontreiniging werd ook een historische verontreiniging vastgesteld op de percelen van de site die gelinkt kan worden aan ophoging. Voor deze verontreiniging, die vaak in stedelijk gebied wordt vastgesteld, is er geen sanering noodzakelijk.

Er is voorlopig nog geen uitspraak over hoe de bodemsanering zal uitgevoerd worden. In een bodemsaneringsproject zal nagegaan worden wat de beste techniek is voor een sanering op deze site.

Wat is de tijdsplanning?

Voordat een bodemsanering kan starten, moet een bodemsaneringsproject opgemaakt worden om na te gaan welke saneringstechniek de beste is. Dit bodemsaneringsproject wordt opgemaakt door URS Belgium. De bodemsanering wordt geïntegreerd in een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is gepland voor 2018.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.