Medewerker stroomopvolger (afgedankte) batterijen

Afdeling: Algemene Diensten
Team: Terreincontrole
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: Bepaalde duur tot en met 12/09/2024
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De wereldbevolking boomt maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars. Daarom is ze uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

Als stroomopvolger staat u in voor de opvolging van de stromen van (afgedankte) batterijen. U volgt de naleving van reglementeringen, normen, de geldende (milieu)wetgeving op. U doet visueel en administratief nazicht waarbij de bedrijven op een gepaste wijze worden geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen. Deze controle kan gebeuren zowel ter plaatse, via brief of telefonisch.

Uw takenpakket als stroomopvolger bestaat uit:

 • Plannen en voorbereiden van de opvolging van de stromen van afgedankte batterijen. Het doel is ervoor te zorgen dat de opvolging efficiënt verloopt;
 • (Ter plaatse) uitvoeren van de opvolging en analyses met als doel de naleving van de geldende normen (reglementeringen, wetgeving, kwaliteitsstandaarden, ...) na te gaan;
 • Sensibiliseren, informeren, motiveren en begeleiden van bedrijven in de keten van batterijen om het op de markt brengen en inzamelen en verwerken van deze batterijen maximaal conform de vigerende wetgeving te laten verlopen;
 • De bevoegde instanties volgens de geldende richtlijnen informeren en adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen;
 • Samenvatten en vastleggen van de bevindingen waarbij u de toezichthouders in het team correct informeert (en adviseert) bij het eventueel opstellen van een proces verbaal;
 • Nagaan of gepast gevolg wordt gegeven aan de bevindingen van u en uw collega’s. Deze goede opvolging draagt bij tot de naleving van reglementeringen, normen, ...;
 • Zorgen voor het administratief beheer van het eigen dossier volgens de interne afspraken. U zorgt ervoor dat alle relevante gegevens voor de opvolging samen staat en informatie hierover snel te vinden is;
 • Samenwerken en overleggen met diverse collega’s zodat uw aanpak uniform is met deze van de collega’s;
 • Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring over afgedankte batterijen. U optimaliseert zo de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten op individueel, team- en afdelingsniveau.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, met administratief talent, oog voor detail en de nodige assertiviteit. U bent een goede organisator en bent bereid u continu te verdiepen in diverse wetgeving. U kan autonoom werken maar schrikt er niet van terug om in team uw mening te verwoorden.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

 • U beschikt over een rijbewijs B.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • Kennis van relevante wetgeving (milieuhandhavingsdecreet, Materialendecreet ….) is een plus;
 • U bent communicatief vaardig;
 • U heeft bij voorkeur ervaring om wetgeving op een duidelijke manier uit te leggen;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Assertiviteit: voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 1).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Plannen & organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 34. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van een afdelingshoofd, een teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 34 en/of 35. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot en met 12/09/2024.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.419,99 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 19 augustus 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier