Meer informatie voor de toezichthouder

Het Milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) harmoniseert alle bepalingen inzake het toezicht, de sancties en de veiligheidsmaatregelen voor de verschillende milieuhygiënedecreten (afval, water, bodem, lucht, geluid en milieuvergunningen). Dit resulteerde vanaf 1 mei 2009 in een vereenvoudiging van de milieuregelgeving en draagt bij tot een betere milieuhandhaving op het terrein.

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet in een aantal specifieke handhavingsinstrumenten:

  • Bestuurlijke handhaving: De toezichthouders kunnen verschillende soorten bestuurlijke maatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld het bevel tot staking, het bevel tot regularisatie en de bestuursdwang zijn vooral gericht op het herstel van de milieuschade.
  • Bestuurlijke geldboetes: Deze bestuurlijke sancties nemen de vorm aan van alternatieve boetes of exclusieve bestuurlijke geldboetes. De afdeling handhaving van het departement omgeving, Cluster sanctionering en advisering (CSA) legt deze geldboetes op.

Handhavingscollege
Tegen de beslissingen van de afdeling Handhaving om een alternatieve of exclusieve bestuurlijke geldboete op te leggen, kan de overtreder in beroep gaan bij het Milieuhandhavingscollege (administratief rechtscollege).

De Vlaamse Hogehandhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM), die op 16 april 2009 werd geïnstalleerd, coördineert en stuurt het handhavingsbeleid. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle instanties die bij de milieuhandhaving betrokken zijn (inspectiediensten, politie, parketten, provincies, gemeenten, adviesorganen) en krijgt een centraal adviserende en beleidsondersteunende opdracht.

Meer informatie voor de toezichthouders zoals checklijsten en sjablonen kan u hier terug vinden.

Meer informatie over het Milieuhandhavingsdecreet en de praktische organisatie van het Vlaamse handhavingsbeleid vindt u op de website van de afdeling Handhaving en op de website van de VHRM.

De OVAM speelt een belangrijke rol in de handhaving van de bepalingen over afvalstoffen en bodem. De toezichthouders van de OVAM voeren specifieke handhavingsopdrachten uit. Daarnaast zet de OVAM haar samenwerking met andere inspectiediensten, politie, gemeenten verder en optimaliseert ze deze.

Bij vaststellingen van het illegaal achterlaten, illegaal beheer of verbranden van afvalstoffen maakt u een Proces Verbaal op waarin u verwijst naar artikel 12 §1 van het materialendecreet. Dit PV kan u digitaal overmaken aan handhaving@ovam.be conform artikel 58 §4 en §5 van het milieuhandhavingsbesluit.

Meer informatie over de handhavingsbevoegdheden van de OVAM.

Meer informatie over asbest.

Meer informatie over sorteren bij bedrijven.

Meer infomatie over cateringmateriaal.

Contactfomulier handhaving.