Meise Groendal

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone ligt aan Groendal en de Rooststraat nrs. 25 en 39 in Meise. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de wijk 'Groendal' werd begin jaren '50 van vorige eeuw een niet-vergunde stortplaats van voornamelijk bouw- en sloopafval uitgebaat. Tussen 1963 en 1975 werd het terrein opgehoogd met bouwpuin. In deze periode zou er ook niet-gevaarlijk huishoudelijk afval gestort zijn. Halverwege de jaren '70 werd de zone verkaveld in 29 percelen waar nu een woonwijk gevestigd is. De voormalige stortplaats zou gelegen zijn op 23 van deze percelen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 9 juni 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit in bij de documenten. De OVAM heeft het site-onderzoek op haar kosten uitgevoerd. Het bodemonderzoek is afgerond en conformverklaard op 3 juni 2009.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. In het vaste deel van de aarde werden er slechts heel lokaal verhoogde concentraties aan lood en zink aangetroffen die geen enkel risico inhouden. In het grondwater werden er enkel voor arseen, cadmium en lood verhoogde concentraties vastgesteld. Het grondwater is niet geschikt om als drinkwater te gebruiken, maar er is geen bodemsanering nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

 

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 23439

Bodemsanerings-
deskundige

Haskoning Belgium nv