Methodiek van prioriteitenstelling - Opstellen van een lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems

In de loop van 2008 werd er binnen een subwerkgroep van de werkgroep Bagger-en Ruimingsspecie van de Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid (CIW) een methodiek voor de opmaak van de lijst van de prioritair te onderzoeken waterbodems uitgewerkt. Deze subwerkgroep bestaat uit verschillende actoren betrokken in de waterbodemproblematiek en werd getrokken door de OVAM. De voorgestelde methodiek werd op 19 maart 2009 goedgekeurd door de Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid. De methodiek geldt als een leidraad voor het vastleggen van een eerste lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems met de bedoeling deze voor te leggen aan de Vlaamse Regering eind 2009.

De methodiek bestaat uit twee fasen:

  • met behulp van een multicriteria analyse wordt een theoretische lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems opgemaakt
  • de theoretische lijst wordt afgetoetst aan de expertkennis van de waterloopbeheerder door de oganisatie van een consultatieronde.

Op 7 mei 2009 is de experten ronde gestart met een infosessie, om de waterloopbeheerders van de betrokken waterlopen te informeren over de gebruikte methodiek. In de loop van de maand juni zullen de waterloopbeheerders persoonlijk geconsulteerd worden aangaande hun expertkennis tijdens een aantal consultatierondes. Deze informatie zal gebundeld worden en op basis hiervan zal een finale lijst van prioirtair te onderzoeken waterbodems opgemaakt worden.