Asbestafbouwbeleid proefprojecten

Naast de verankering van een aansturend regelgevend kader in het Materialendecreet en het Vlarema wil een flankerende beleid zich richten op een doelgroepgerichte markt-economische ondersteuning voor gebouweigenaars bij gebouwrenovaties, met de focus op de asbestgerelateerde meerkosten. Om dit flankerend beleid uit te kunnen werken, onderzoekt de OVAM de mogelijkheden via een aantal proefprojecten. Binnen de proefprojecten mikken we op het faciliteren van schaalvergroting, draagkrachtverhoging, ondersteuning meerkosten asbest, kwaliteitsborging, ontzorging en renovatiebegeleiding in samenwerking met lokale partners of sectorvertegenwoordigers.

De OVAM voert momenteel volgende proefprojecten uit:

IVAREM – samenaankoop verwijdering asbestdaken en -gevels

Werkingsgebied

werkingsgebied IVAREM
 

In IVAREM vond de OVAM een lokale partner voor een gezamenlijk proefproject om particulieren maar ook jeugd- of sportverenigingen financiëel te ondersteunen als ze  oude asbestdaken of -gevels moeten vervangen of dak- of gevelisolatie willen plaatsen.

De kosten voor een dak- of gevelrenovatie zijn aanzienlijk maar gelukkig kunnen gebouweigenaars beroep doen op allerlei financiële ondersteuning zoals lokale en Vlaamse renovatiepremies, fiscale aftrek, subsidies en goedkope leningen.

De asbestgerelateerde meerkost zit in het transport en de verwerking van het asbestafval. In dit proefproject betaalt de OVAM dat. Daarnaast maken de OVAM en IVAREM ook de offertevragen op. We hopen hierdoor op voordelige prijzen maar mikken vooral op een zorgvuldige en veilige uitvoering. IVAREM stelt bovendien een  externe deskundige aan om hierover te waken.

De OVAM wil met dit proefproject nagaan of groepsaankopen, of varianten die schaalvergroting nastreven, een geschikt instrument kunnen zijn voor veilige en maximale verwijdering van asbest bij dak- en gevelrenovaties. Het Vlaamse renovatiebeleid  probeert immers niet alleen onze gebouwen energiezuiniger te maken maar ook in één beweging de gevaarlijke stoffen zoals asbest veilig en maximaal te verwijderen.

De projectinformatie verscheen in de Afvalkrant van IVAREM van mei 2016. U vindt ze ook bij de publicaties rechts op deze pagina.

Voordelen voor de projectdeelnemers:

 • IVAREM en de OVAM zoeken in uw plaats een aannemer.
 • De OVAM voorziet gratis in de ophaling en verwerking van het asbestafval.
 • Een professionele aannemer verwijdert asbesthoudend materiaal op een correcte en veilige manier.
 • Uw omgeving en woning worden veiliger en gezonder.
 • U kunt uw woning ineens extra isoleren en zo energie besparen.
 • Na de werken krijgt u een verklaring dat het asbesthoudend materiaal conform de code van goede praktijk verwijderd is.
 • U kunt genieten van extra financiële voordelen zoals verlaagd btw-tarief aan 6%,  de Vlaamse renovatiepremie, premies voor dak- en gevelisolatie, enz.  Meer informatie over de verschillende premies vindt u op www.vlaanderen.be, www.energiesparen.be of www.premiezoeker.be.

U wilt deelnemen aan dit proefproject of u zoekt er meer informatie over? Surf naar www.ivarem.be of bel de gratis infolijn op 0800 90 441.

Proefproject versnelde asbestverwijdering scholen

Onderwijsinstellingen die deelnemen aan de inventarisatiestudie kunnen bij urgente risico-situaties beroep doen op ondersteuning van de OVAM. De OVAM stelde hiervoor een erkend asbestverwijderaar aan.

Door een grootschalig contract af te sluiten kan de OVAM lagere eenheidsprijzen bieden. Bovendien neemt de OVAM een deel van de verwijderingskosten voor haar rekening en genieten deelnemende scholen dus van een korting op de verwijderingskosten.

Merksplas – IOK – samenkoopformule asbesthoudende golfplaten en asbestinventarissen

In de gemeente Merksplas en IOK Afvalbeheer vond de OVAM een lokale partner die mee haar schouders wou zetten in een gezamenlijk proefproject rond de vervanging van asbestcement golfplaten en het aanbieden van goedkope asbestinventarisaties. De focus ligt op (bij-)gebouwen bij land- en tuinbouwers, particulieren en jeugd- en sportverenigingen.

Het pilootproject bestaat uit twee onderdelen:

Vervanging van daken en gevels met asbestcement golfplaten
 

gebouwen asbestgolfplaten

Eigenaars die willen deelnemen aan het proefproject kunnen kiezen uit drie scenario’s:

1. De asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen en laten ophalen door IOK Afvalbeheer.

Scenario formule groepsaankoop:

2. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen en afvoeren door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

3. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen, afvoeren en vervangen door een nieuw materiaal door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

Deze groepsaankoop zal gedurende de vijf jaar dat het asbestproject binnen Merksplas loopt, in functie van het aantal aanvragen meerdere malen herhaald worden.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • OVAM of IOK Afvalbeheer voorzien in de gratis ophaling en verwerking van het asbestafval;
 • kwaliteitsborging en ontzorging: correcte en veilige verwerking door de geselecteerde aannemer groepsaankoop;
 • interessante eenheidsprijzen door volumekorting (schaalvergroting groepsaankoop);
 • realisatie gezonder leefomgeving;
 • mogelijkheid realisatie extra isolatie;
 • meerwaarde bij verkoop/verhuur met bewijs van asbestverwijdering;
 • combinatie met andere ondersteuning renovatie: VLIF (land- en tuinbouwers), woningrenovatie premies en aftrek (particulieren).

Goedkope asbestinventaris voor particulieren

De gemeente Merksplas wil particulieren de mogelijkheid bieden om voor slechts 100 € een asbestinventaris van hun woning op te maken. Het restbedrag wordt gefinancierd door de gemeente Merksplas en de OVAM die met dit traject ook inzicht wil verwerven in de systematiek van asbestinventarisaties.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • volledige niet-destructieve asbestinventaris voor slechts 100 €;
 • kennis van het voorkomen en toestand risicovolle asbesttoepassingen;
 • wegnemen of vermijden van gezondheidsrisico's;
 • bezit verplichte asbestinventaris bij uitvoering werken door werknemers aannemer.

Met deze twee proefprojecten wil de OVAM meer inzicht verwerven in hoe enerzijds samenkoopformules en anderzijds asbestinventarissen kunnen bijdragen aan een versneld asbestafbouwbeleid.

Voor meer info kan u terecht bij Karen Sterkens, milieudienst, 014 63 94 35 en Elke Campforts, vergunningendienst, 014 63 94 38 - asbest@merksplas.be - www.merksplas.be/asbest.

Meer informatie vindt u in het persbericht bij publicaties rechts op deze pagina.

Proefproject stad Antwerpen en OVAM verwijdert asbesthoudende leidingisolatie uit woningen

isolatiebuizen afvoerbuis plafond

De OVAM en de stad Antwerpen zetten een proefproject op om asbesthoudende isolatieleidingen te verwijderen uit 50 huizen, evenredig verdeeld over alle districten. Antwerpenaars die in het project willen instappen, kunnen zich tot 30 september online inschrijven.

Deze asbesthoudende isolatie is vooral terug te vinden in huizen die gebouwd of gerenoveerd werden tussen 1930 en begin jaren ‘80.  Het diende als isolatiemateriaal rond leidingen van centrale verwarming, of rond expansievaten. De asbestvezels zitten in een plaasterachtig materiaal dat vaak omgeven is door een windel of jute doek. Destijds waren de gezondheidsrisico’s van asbest nog niet of onvoldoende gekend. Vandaag de dag echter weten we dat dit materiaal -zelfs als het niet bewerkt wordt- een gezondheidsrisico kan vormen door veroudering en verwering.

De OVAM roept, samen met de stad Antwerpen, bewoners op om zich vrijwillig te melden als ze de aanwezigheid van dit soort isolatie in hun woning vermoeden. Als u zich inschrijft voor dit project, komt er eerst een deskundige uw woning onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende leidingisolatie. Na dit plaatsbezoek maakt een door de OVAM aangestelde aannemer voor uw woning een offerte op.  De OVAM selecteerde hiervoor de meest voordelige erkende asbestverwijderaar. Op basis van uw persoonlijk offerte beslist u of u definitief inschrijft. Bij de eerste 50 inschrijvers draagt de OVAM de helft van de saneringskosten. Daarna gaat de aannemer over tot het veilig verwijderen van  de asbesthoudende isolatie en hebt u een veiligere en gezondere woning.

Na afloop van dit proefproject volgt een evaluatie door de stad Antwerpen en de OVAM. Is die positief, dan kan een nieuw project mogelijk zijn.


Meer informatie vindt u in het persbericht bij publicaties rechts op deze pagina.