Werkgroep Water

BeNeKempen is een grensoverschrijdend discussieforum gecoördineerd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) en het Nederlandse AbdK (Actief Bodembeheer de Kempen). Het zoekt en onderzoekt alternatieve beheers- en saneringsconcepten om de verontreiniging door zware metalen in de Kempen op te lossen. Vijf werkgroepen richten zich elk op een facet van de problematiek: het grond- en oppervlaktewater is er één van.

Via diverse bronnen zoals lozingen van bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), atmosferische depositie, afstroming en infiltratie van neerslag en bemesting verspreidt de verontreiniging met zware metalen in de Kempen zich naar het oppervlaktewater, de waterbodems en het grondwater. Sinds 1990 zijn tal van maatregelen genomen om een verdere achteruitgang van de bodem- en waterkwaliteit te voorkomen: sanering van de waterbodems in de beken, het verwijderen van zinkassen, aanscherpen van de vergunningeisen van de zinkfabrieken ... Deze maatregelen hebben geleid tot een afname van de verontreinigingsbronnen en een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de kwaliteit verder te verbeteren is echter meer inzicht nodig in het probleem. De studies van de werkgroep water leverden dit inzicht en richtten zich op de vraag welke nieuwe streefdoelen en maatregelen om de waterkwaliteit verder te verbeteren realistisch en haalbaar zijn.