Milieuheffing 2017

Milieuheffingstarieven voor 2017

Als gevolg van de wijzigingen inzake de milieuheffingen die op 1 juli 2016 van kracht gingen, gebeurt de indexering van de heffingstarieven voor 2017  op basis van het indexcijfer voor november (i.p.v. december) 2016.

U vindt de geïndexeerde tarieven bij de publicaties hiernaast.

Wijzigingen vanaf 2017

Met het decreet van 23 december 2016 (B.S. 29.12.2016) heeft het Vlaams Parlement met ingang van het jaar 2017 de volgende wijziging beslist:

Vanaf 1 januari 2017 wordt het heffingstarief voor het verbranden en meeverbranden met 4 euro per ton verminderd, meer bepaald in de gevallen dat de betreffende afvalstoffen per schip worden aangevoerd.

Voorwaarde daarbij is dat het om afvoer naar verbranden of meeverbranden gaat, en dat afval dat voorheen per vrachtwagen werd vervoerd voor een gedeelte van het traject per schip wordt vervoerd. De heffingsverlaging compenseert daarbij een gedeelte van de meerkost die het gevolg is van de modal shift van vrachtwagen naar schip.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2017, downloadt u bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.

Opmerkingen

De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.

De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.

De overbrengers van de in artikel 46.§1.19° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorziene ruimtes op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.