Milieuheffingen 2019

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2019

Het Vlaamse Parlement besliste op 21 december 2018 om vanaf 1 januari 2019 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 gepubliceerd in staatsblad van 28 december 2018):

  • Het verlagen van de heffing voor het storten, verbranden en meeverbranden van residu’s van de reiniging van zeefzand en rioolslib en afval van bodemsanering naar een tarief van 0 euro per ton;
  • Het differentiëren van de heffing afhankelijk van de graad van energierecuperatie voor het verbranden en meeverbranden van verpulpingsresidu's en ontinktingsslib van papier- en kartonafval die ontstaan bij bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten;
  • Het invoeren van een verlaagd tarief van 1,90 euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van gipshoudend slib van de productie van calciumchloride en van loodslakken van metallurgische processen;
  • Het verruimen van de vermindering van de heffing met 4 euro per ton voor het (mee)verbranden van afvalstoffen die via schip worden aangevoerd naar ook afvalstoffen die per trein worden aangevoerd.

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2019, downloadt u bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.