Milieuheffingen voor afvalstoffen

Wie in Vlaanderen een stortplaats of verbrandingsinstallatie uitbaat moet milieuheffingen aan de Vlaamse overheid betalen.

De heffingen moeten een stimulans vormen om storten of verbranden van afval maximaal te beperken.

De heffingen worden gebruikt door het Mina fonds. Het fonds zorgt voor de middelen om de natuur- en milieukwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.

Aangifte milieuheffingen

Om de heffingen te berekenen melden de uitbaters van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties aan de OVAM hoeveel afval ze het voorgaande jaar verwerkt hebben.

Op basis van onder meer deze cijfers gaat de overheid na hoeveel capaciteit er beschikbaar is in de stortplaatsen en verbrandingsinstallaties.

De gegevens worden gebruikt om een lange termijn beleid uit te werken voor het storten en verbranden van afvalstoffen.

NIEUW!  DIGITAAL LOKET

Vanaf 2020 neemt de OVAM een digitaal loket voor de aangifte van de milieuheffingen in gebruik. Het loket is sinds april 2020 volledig operationeel.
Het loket zal zowel gebruikt worden voor de aangifte inzake milieuheffingen als voor de rapportering inzake tarieven en capaciteiten.

Voor de rapportering inzake tarieven en capaciteiten komt voor de betrokken bedrijven het digitaal loket volledig in de plaats van de jaarlijkse procedure die nu ook nog op papier verloopt. De bedoeling is dat de deels met elkaar overlappende gegevens inzake heffingen en tarieven en capaciteiten nog slechts één keer moeten worden ingediend. Het digitaal loket maakt gebruik van het gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Zo wordt op een veilige en efficiënte manier verzekerd dat elke gebruiker effectief zijn onderneming vertegenwoordigt.

Toegang tot het loket

Hieronder vindt u bijkomende informatie over wijzigingen in de milieuheffingen van de voorgaande jaren.

Milieuheffingen: in detail

De milieuheffing inzake afvalstoffen wordt sinds 1 januari 2012 wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, meer concreet in artikelen 44 en volgende.

Het basisprincipe is dat de vervuiler betaalt. De afvalstoffenheffingen zijn dus deels financierend van aard (MINA-fonds), maar ook en vooral regulerend. Het regulerend effect vloeit voort uit de differentiatie van de heffingstarieven in functie van de aard van de verwerking en van de aard van de afvalstof. In Vlaanderen is men milieuheffing verschuldigd voor het storten van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen en sinds 2003 ook voor het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen. Daarnaast is ook milieuheffing verschuldigd als Vlaamse afvalstoffen buiten het Vlaamse gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld.

De heffingsplichtige is verplicht om in de loop van de maanden april, juli, oktober en januari een aangifte in te dienen met betrekking tot de heffing verschuldigd voor het voorafgaande kwartaal (art.50.§1). De speciaal daarvoor bestemde aangifte-formulieren kunt u verkrijgen bij de OVAM.

Bij de wetgeving inzake milieuheffingen die vanaf 1 januari 2007 in voege is getreden hoort ook een lijst met veelgestelde vragen.  Die FAQ-lijst wordt steeds aangevuld en werd laatst gewijzigd op 26 juni 2017 met een een rubriek inzake de 'heffing bij uitvoer van uitgegraven bodem'.