Milieuheffingen 2016

Ten opzichte van de wetgeving Milieuheffingen 2015, worden de heffingstarieven van 2016 enkel geïndexeerd overeenkomstig artikel 46.§5 van het materialendecreet.  Er zijn  geen andere wijzigingen doorgevoerd.

De milieuheffing op afvalstoffen wordt wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), meer concreet in artikelen 44 en volgende.

Opmerkingen:

  • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen in hun naam en adres uitdrukkelijk op het aangifteformulier vermelden.
  • De op het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2016, kunt u downloaden bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.