Mol - Balmatt-site

Twintig jaar geleden ging het Molse asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries failliet en liet het een zwaar verontreinigd terrein achter.
Sinds de verkoop van de terreinen aan Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV), kwam de bodemsanering in een stroomversnelling. Het technologisch instituut VITO vestigt er na de sanering zijn hoofdkwartier. De OVAM, SOV en VITO maakten met deze sanering – de grootste asbestoperatie ooit in Vlaanderen – 6,5 hectare vrij voor een nieuwe technologiesite.

Historiek van de site

De Balmatt-site was één van de meest vervuilde sites van Vlaanderen. Ze kampte met een immense historische verontreiniging die het resultaat is van jarenlange productie van asbesthoudende bouwmaterialen door Balmatt Industries, van 1923 tot aan het faillissement in 1998. Het bedrijf werkte ook met tolueenhoudende verven en het terrein werd opgehoogd met metaalhoudende slakken. De bodem en het grondwater waren daardoor verontreinigd met een cocktail van asbest, zware metalen, tolueen, minerale olie en PCB's. Dat is een groep giftige chloorverbindingen afkomstig uit transformatoren. Om het leefmilieu te beschermen tegen de verspreiding van de verontreiniging, was saneren absoluut noodzakelijk.

Mol Balmatt werfafsluiting

 

 

 

 

 

 

Waar is de site gelegen?

De Balmatt-site, genoemd naar het failliete bedrijf Balmatt Industries, is gelegen aan de Lichtstraat 20 in Mol. Het terrein heeft een totale oppervlakte van meer dan 6 hectare.

Welke saneringswerken zijn al uitgevoerd?

Een concrete start van de sanering kwam er in 2007 met de verkoop van het vervuilde industrieterrein aan de Vlaamse overheid, aan Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) die met de OVAM instaat voor de herontwikkeling van het terrein.

Na het verwijderen van diverse afvalstoffen in 2003 én het wegnemen van de meest risicovolle asbest in 2005 volgde in 2007 de bovengrondse sanering met de sloop en asbestcleaning van de gebouwen.

De eerste fase van de bodemsanering ging van start tijdens de zomer van 2009. In deze fase werd maar liefst 7.500 ton asbesthoudende en 6.000 ton niet-reinigbare materialen afgegraven en afgevoerd naar een erkende stortplaats. Daarnaast is 1.000 ton verontreinigde grond afgevoerd voor reiniging en 38.000 m3 grondwater gezuiverd. Na afloop werd het gesaneerde terrein aangevuld met teelaarde.

De tweede fase van de bodemsanering richtte zich op het ontgraven van drie grote verontreinigingskernen op het naburig grotere perceel, waar naast asbest ook minerale oliën, tolueen en PCB's in de bodem werden gevonden. Er werd steeds gestart met de opbraak van verhardingen en het verwijderen van de asbesthoudende ondergrond. In deze fase werd 35.000 ton grond afgegraven, waarvan 9.000 ton verhardingen en ondergrondse massieven en 26.000 ton verontreinigde grond. De ontgraving werd ondersteund door een bemaling zodat het grondwater gelijktijdig gesaneerd werd.

Mol Balmatt asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Wat brengt de toekomst?

In een derde fase van de bodemsanering pakken we de grondwaterverontreiniging met tolueen aan. De gekozen saneringstechniek is extractie van het vervuilde grondwater door middel van opwarming door stoominjectie. Voor de productie van de vereiste stoom is veel energie nodig. Hiervoor wordt  een koppeling gemaakt met de geothermiecentrale die door het VITO op de Balmatt-site wordt gebouwd. Aangezien de geothermiecentrale nog dient opgestart en getest te worden zal de start van de grondwatersanering, in opdracht van de OVAM, vermoedelijk in 2020 kunnen plaatsvinden.
 

Mol Balmatt saneringstechniek.jpg

 

Balmatt-site in Mol
Contact

Koen Janssens

ambtshalve@ovam.be

Dossiernummer: 04064-4