Natuurinrichtingsproject Gentbrugge Meersen

Gent wenst met het ontwikkelingsplan 'Gentbrugse Meersen' een groot openbaar groengebied te ontwikkelen. Uit een natuurstudie bleek dat een deel van dit gebied, nl. de oude Scheldemeander, de Rietgracht en lager gelegen meersengebieden, opgevuld of opgehoogd was met allerhande - vaak verontreinigd - materiaal (o.a. bouwafval, huisvuil, industrieel afval, slib, e.a.).

Deze gronden zijn niet bewoond maar zijn wel grotendeels privé-eigendom. De eigenaars gebruiken de percelen nu voornamelijk als tuin, weiland of hooiland. De onwetendheid over de kwaliteit van de bodem en het grondwater stond de verdere ontwikkelingsplannen van de stad Gent in de weg. Daarom hebben de OVAM en Gent samen een bodemsaneringsdeskundige aangesteld om de bodem te onderzoeken. Het gebied is ingedeeld in 4 zones:

  • de zone voor actieve recreatie (volkstuintjes en sportvelden) en het noordelijk recreatief bos
  • de noordelijke riviernatuurzone(landbouwgronden ten Noorden van de E17)
  • de centrale riviernatuurzone (gebied tussen de Rietgracht en de E17)
  • het centraal recreatief bos (landbouwzone ten zuiden van de Rietgracht).

Iedere zone is afzonderlijk onderzocht en in april 2007 verklaarde de OVAM de laatste bodemonderzoeken conform.

Conclusie bodemonderzoek

Over het hele gebied bevat de bodem op diverse plaatsen verontreinigende stoffen, namelijk zware metalen, polyaromatische koolwaterstoffen en minerale olie. In het grondwater vond de bodemsanerinsdeskundige een beperkte overschrijding van de bodemsaneringsnormen voor hoofdzakelijk zware metalen.

Uit de studie blijkt echter dat de beperkte verontreiniging geen risico inhoudt voor de volksgezondheid en voor de omgeving. Er is één uitzondering: op een perceel ter hoogte van de noordelijke riviernatuurzone. Dit is het enige perceel dat wel gesaneerd moet worden. De studie houdt rekening met zowel de actuele situatie als met de toekomstige bestemming. Omdat er op de rest van het gebied hier en daar wel een verhoogde blootstelling mogelijk is, geeft de OVAM toch een aantal adviezen die mogelijk contact met de verontreiniging beperken.

Voor het ene perceel dat gesaneerd moet worden is er geen actueel risico. Het terrein is nu immers niet in gebruik, maar voor de toekomstige bestemming zijn er wel maatregelen nodig. Vandaar de noodzaak tot saneren bij de herinrichting van het terrein.

Bodemattest

Alle percelen van het gebied zijn nu ondezocht en ze kunnen dus overgedragen worden.

Alle eigenaars krijgen van de OVAM, na het verschijnen van het nieuw sitebesluit in het Belgisch Staatsblad, een bodemattest met daarop de conclusie van het bodemonderzoek.

Woonzone

De OVAM en Gent hebben een samenwerkingsovereenkomst voor zowel dit natuurinrichtingsproject als voor een woonzoneproject dat vlakbij het natuurinrichtingsproject is gelegen. U vindt alles over het woonzoneproject bij Woonzones.

Contact

Complexe Gentbrugse Meersen (OVAM)
complexeverontreinigingen&...


Stad Gent
Mevr. Sara Verbeeren
Natuurinrichtingsproject Genbrugse Meersen
09 265 92 34