Natuurlijke attenuatie

Onder natuurlijke attenuatie (NA) verstaat men dat de verontreinigingsgraad in de bodem (grond, grondwater en bodemlucht) wordt gereduceerd door natuurlijke processen, zonder menselijke interventie, en dit binnen een redelijke termijn in vergelijking met meer actieve ingrepen. Deze processen kunnen van fysische, chemische of biologische aard zijn. Hierdoor nemen de concentratie, de massa, het volume, de mobiliteit en/of de toxiciteit van de verontreiniging in het grondwater en/of de bodem af.
Bij saneringen met natuurlijke attenuatie als dominante technologie, spreekt men van bewaakte of gemonitorde natuurlijke attenuatie (MNA). MNA is een methode voor bodemsanering die is gebaseerd op het begrijpen en kwantitatief documenteren van de natuurlijke processen op een verontreinigde locatie. Er moet wel worden kunnen aangetoond dat deze natuurlijke processen een afdoende bescherming bieden voor menselijke en ecologische receptoren  tegen risicovolle blootstelling aan de verontreinigingen.

Code van goede praktijk - Natuurlijke attenuatie
Dit rapport geeft een overzicht van de fysische en biologische processen die aanleiding kunnen geven tot natuurlijke attenuatie. Ook vindt u er een  beknopt overzicht in van in de literatuur bestaande evaluatiemethoden van de haalbaarheid van natuurlijke attenuatie als alternatief voor een meer actieve sanering. Hierbij worden de belangrijkste in het buitenland beschikbare protocollen samengevat en besproken. Tenslotte worden een aantal richtlijnen voor het evalueren van de haalbaarheid van NA beschreven. Het laatste luik is gewijd aan de beschikbare methoden voor het aantonen en de opvolging van natuurlijke attenuatie in het veld.

De hier geformuleerde richtlijnen worden momenteel toegepast op een tweetal voorbeeldlocaties; afzonderlijke rapporten zullen hiervoor in een later stadium beschikbaar zijn.