Niel - Voormalige stortplaats

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen aan de Lodewijk Boeckxstraat 1-19 (oneven) en 8-26 (even) in Niel.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie waren een kleiontginning en was er een steenfabriek gevestigd. De ontginning en fabriek waren eigendom van Lodewijk Boeckx. Vanaf 1952 tot vóór 1963 werd de kleiput gebruikt als stortplaats voor onder meer inert materiaal en vliegassen. De steenfabriek werd afgebroken. Nadien werd de locatie verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 juni 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op de pagina.

Het siteonderzoek werd uitgevoerd op initiatief en op kosten van de OVAM.

Het onderzoek is afgerond. Een bodemsanering is niet noodzakelijk.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het bodemonderzoek is afgerond.

Er zijn, verspreid over de site, een groot aantal grondmonsters geanalyseerd, zowel van de toplaag als van de diepere laag in het stortmateriaal. In beide lagen zijn verhoogde concentraties aan zware metalen, minerale olie en PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) aangetroffen, maar de ondiepe grondmonsters zijn minder verontreinigd dan de diepere grondmonsters. Het grondwater is slechts beperkt verontreinigd.

Met de resultaten van de metingen is een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. Deze studie besluit dat ondanks de hogere concentraties aan zware metalen, oliecomponenten en PAK geen risico's voor de volksgezondheid en het leefmilieu zijn. Er bestaat evenmin een risico op verspreiding via het grondwater.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek concluderen we dat er geen enkel risico bestaat. Een bodemsanering is dan ook niet nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.