Nieuw Bodemdecreet garandeert start sanering van alle Vlaamse gronden tegen 2036

  • 18 januari 2018

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Het wijzigingsdecreet verscheen op 2 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad en de meeste bepalingen treden 10 dagen na de publicatie in werking. De aanpassingen maken het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen.

Het Bodemdecreet kreeg met deze vier punten een belangrijke inhoudelijke aanpassing:

  • Er komt een verplicht bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Voor particulieren bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van deze onderzoeksplicht.
  • De veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken wordt afgeschaft (vanaf 1 april 2018) en een audit van de erkende bodemsaneringsdeskundigen wordt ingevoerd.
  • De voorwaarden voor de sectorfondsen worden versoepeld.
  • Het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib valt nu ook onder de regeling over het gebruik van uitgegraven bodems. Een wijziging van het VLAREBO is nog nodig vooraleer deze aanpassing van kracht wordt.

Meer info over de wijzigingen aan het Bodemdecreet vindt u hier.