Nieuw ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen

  • 27 juli 2020

Nieuw ontwerp actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen’ online te consulteren op www.ovam.be en bij uw gemeente.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen. U kunt het actieplan van 1 augustus tot en met 30 september 2020 online consulteren via  www.ovam.be en via alle Vlaamse gemeenten.

In een kringloopeconomie of circulaire economie worden grondstoffen niet uitgeput, maar telkens opnieuw hergebruikt in alle schakels van de productieketen. Het principe staat hoog op de beleidsagenda, niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook in Europa en de rest van de wereld. De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk omdat grondstoffen schaars dreigen te worden. Dat is te wijten aan de wereldwijde bevolkingsgroei en de toenemende welvaart. Vermijden van voedselverlies en het gebruik van grondstoffen beperken, levert een directe win win op voor bedrijven en de consument. Biomassa- en voedsel(rest)stromen kunnen in de kringloopeconomie een belangrijke rol spelen. Ze zijn hernieuwbaar, veelzijdig inzetbaar en biologisch afbreekbaar, waardoor minder afval ontstaat.

Drie krachtlijnen

Vlaanderen zette de voorbije jaren al fors in op het verminderen van voedselverliezen en het sluiten van de voedsel- en biomassaketen. Met de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020’ en het ‘Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020’ zijn belangrijke stappen gezet. Het nieuwe actieplan wil met concrete acties de doelen realiseren. Het plan gaat heel breed en is opgebouwd rond drie materiaalkringlopen:

  • voedsel(rest)stromen van producent tot en met consument
  • biomassa(rest)stromen die ontstaan in het groen-, natuur-, bos- en landschapsbeheer
  • hout(rest)stromen van industrie en huishoudens

De acties volgen het principe van de materialenhiërarchie. Prioriteit nummer één is preventie: het voorkomen van verliezen. Daarna volgt selectieve inzameling. Reststromen die toch vrijkomen, moeten een hoogwaardige toepassing krijgen.

Concrete acties

Tegen 2025 zou het voedselverlies met 30 procent moeten dalen in vergelijking met 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties,… blijft belangrijk, maar er komen ook acties in de ganse voedselketen (van producent tot en met consument). Van ieder van ons worden inspanningen verwacht. Het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Reststromen uit groen-, natuur-, bos- en landschapsbeheer worden optimaal gemobiliseerd en hoogwaardig gevaloriseerd. Het Symbioseplatform zal vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Hout(rest)stromen krijgen liefst een hoogwaardige toepassing en mogen zeker niet zomaar verbrand worden. Daarnaast komen er stimulerende maatregelen rond ecodesign en rond nieuwe, innovatieve toepassingen voor afgedankt hout.

 

Uw mening telt!

Het nieuwe ontwerp actieplan werd voorbereid door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij. Tijdens de opmaak legden de partners hun oor te luisteren bij alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontstaan en het beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen. U kunt het volledige ontwerp actieplan hier raadplegen. Van 1 augustus tot en met 30 september is het online ter inzage en kunt u uw feedback via mail aan de OVAM bezorgen via actieplanbio@ovam.be.