Nieuwe milieubeleidsovereenkomsten voor voertuigen en batterijen

  • 18 december 2018

Sinds 14 oktober 2018 is de nieuwe milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte voertuigen van kracht. Zo’n overeenkomst is een verbintenis tussen de overheid en één of meerdere bedrijfsfederaties met het oog op het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen. In dit geval legt de overeenkomst de krijtlijnen vast voor het beheer van afgedankte voertuigen in Vlaanderen.

Van afval tot grondstof

De overeenkomst is deze keer afgesloten voor een langere termijn van acht jaar. Ze zet verder in op de uitstekende recyclage van afgedankte voertuigen. Steeds meer afvalstoffen vinden hun weg naar een toepassing als grondstof: een mooi staaltje circulaire economie. Dat is onder meer te danken aan het beheersorganisme Febelauto, dat inzet op samenwerking tussen producenten, verwerkers en overheden.

In de nieuwe milieubeleidsovereenkomst zijn ook maatregelen opgenomen om de minpunten van het beheer van afgedankte voertuigen aan te pakken. Vooral de inzameling van het aantal afgedankte voertuigen kan beter. De oorzaak is een gebrek aan traceerbaarheid. De federale overheid maakt dan ook volop werk van een systeem om afgedankte voertuigen efficiënt op te sporen.

Afgedankte batterijen

Op 14 oktober werd ook de nieuwe milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte batterijen van kracht. Deze overeenkomst omvat alle types van batterijen: van knoopcellen tot grote industriële batterijen en autobatterijen. De nieuwe overeenkomst bouwt verder op de ervaring die werd opgedaan in het verleden en speelt tegelijk in op nieuwe uitdagingen binnen de sterk evoluerende batterijenmarkt. Nieuw is bijvoorbeeld dat er naast het bekende Bebat-inzamelsysteem een flexibel systeem wordt voorzien op maat van individuele producenten. Het doel: de goede inzamel- en recyclageresultaten verderzetten en de positie van koploper binnen Europa behouden.

Producentenverantwoordelijkheid

Wat voor beide stromen van belang is, zijn de hybride en elektrische voertuigen die in opmars zijn. De uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid van batterijen voor de aandrijving van die voertuigen is enerzijds opgenomen in de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte batterijen, waarvoor Bebat optreedt als beheersorganisme. Anderzijds is het het onderwerp van een aparte milieubeleidsovereenkomst waarvoor Febelauto optreedt als beheersorganisme. Die laatste overeenkomst is ook op 14 oktober afgesloten. Ze is vijf jaar geldig en voorziet een flexibel systeem op maat van de individuele voertuigproducenten.

Zowel Febelauto als Bebat doen, in nauwe samenwerking met de voertuigproducenten, het nodige om afgedankte batterijen in te zamelen en vervolgens ofwel een tweede leven te geven ofwel naar gespecialiseerde bedrijven te sturen voor hoogwaardige recyclage.

Raadpleeg de milieubeleidsovereenkomsten op www.ovam.be/afval-materialen/producentenverantwoordelijkheid/aanvaardingsplicht/milieubeleidsovereenkomsten/stand-van-zaken